Ниигэм 2 mar 2022 467

Буряад кино-Тайбэйдэ

Буряад Уласта буулгагдаһан кинонуудай харалган Тайбэй хотодо анха түрүүшынхиеэ эмхидхэгдэхэнь.

© фото: pixabay.com

Буряадай кинонуудай фестиваль Тайваньда үнгэргэхэ гэһэн үүсхэл Уласай кино буулгагшадай эблэл оруулһан байна. Мартын 12-һоо долоон хоногой суббота бүхэндэ Буряадта бүтээгдэһэн кино хитад хэлэн дээрэ гаража байха. Тайбэй хотын арад зондо «Байкальские каникулы», «Каникулы в Таиланде», «Буузы», «На Байкал» гэһэн кинонууд харуулагдаха. Шэлэгдэжэ абагдаһан кинонуудай ашаар Буряад Уласай ёһо заншалтай, байра байдалтай хари гүрэнэй арад зон танилсаха. Буряадай кино буулгадаг Артём Бурловай хэлэһээр, энэ хэмжээ ябуулга тухай олондо мэдээсэл тараадаг эмхинүүд, реклама дэлгэдэг газарнууд тараажа, үйлсэ гудамжануудта, олоной суглардаг газарнуудта харуулагдажа байха. Тайбэй хото хадаа Тайвань олтирогой гол хото юм. Дэлхэйн аяншалагшадай анхарал ехээр татадаг. Гоё һайхан байгаалитай, зөөлэн уларилтай, баян түүхэтэй орон нютаг юм.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: pixabay.com