Ниигэм 5 mar 2022 1207

Нохойнууд хүн зондо добтолжо тэдэниие хазаһаар

Ивалгын аймагай Сотниково һууринда нохойнууд хүниие хазабад. Ниитын унаагай һүүлшын буудалай хажууда, Медицинскэ үйлсэдэ, мартын 3-да удаадахи ушар болоо

Автобусто һууха һанаатай ошожо ябааб. Буудалһаа холо бэшэ ажаһуудаг нэгэ хүбүүн харшынгаа үүдэ нээхэдэнь, тэндэһээнь булай томо нохой гүйжэ гараа. Тэрэ сэхэ намда аһалдажа, хоёр гарыемни хазаа, дэгэлыемни хахалаа. Энээниие автобусой жолоошон обёоржо, тэрэ галзуу нохойн аманһаа намайе абараа, һүүлээрнь Бурводой эмнэлгын газар хүргэжэ үгөө, харин тэндэһээ саашань нүхэрни травмпункт абаашаа, - гэжэ нохойдо хазуулһан эхэнэр хэлэнэ.

Тэрэ эхэнэр тохоногойнгоо хажуугаар, ээм мүрэйнгөө захаар болон сарбуугаараа нохойдо хазуулаа. Ивалгын аймагай сагдаанарай хэлэһээр, нохойн эзэн элирүүлэгдээ.

Энэл нохой урид нэгэ хүбүүндэ добтолжо байхадань, автобусой жолоошод абарһан юм, - гэжэ Сотниково һууринай ажаһуугша хэлэнэ.

Уданшьегүй тэрэл Медицинскэ үйлсэдэ һургуулиин хүбүүе нохой хазаба гэһэн мэдээсэл ЕДДС албанда ороһон байна. Мэргэжэлтэд тэрэниие элирүүлээ. Теэд нэгэл нохой тэрэ үдэр добтолоо гү, али ондо ондоо нохойнууд байгаа гү гэжэ хэлэгдэнэгүй.

Нохойгоо һула табяад, олоной газараар ябуулһан зониие видео дээрэ буулгаа һаа, 8 (30140) 41-139 утаһаар хандажа, гомдол барихада болохо.

Гэхэтэй хамта «Возрождение» гэһэн ниитын эмхи амитадаа тэжээхэ аргагүй боложо байһанаа дуулгана.

  • Нохойнуудтаа абаһан эдеэнэймнай үри шэри 225 мянган түхэриг болоод байна. Үбһэнэй түлөө үшөө 50 мянган түхэриг үгэхэ ёһотойбди. Туһалыт! – гэжэ амитадые хамгаалагшад хэлэнэ.

«Возрождение» гэһэн ниитын эмхидэ Саха (Яхад) Уласһаа асарагдаһан нохойнууд байрладаг юм. Бүхыдөө тэндэ 1850 нохой болон 230 миисгэй тэжээгдэнэ.

 

 

 

 

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: pixabay