Ниигэм 11 mar 2022 696

Шонотой тулалдаба

Хүдөөдэ адууһа малаа үдхэжэ һууһан нютагаархидаймнай эгээл ехэ дайсан хүхэ шоно болоно. Урдандаа энэ арьяатаниие хоро хэрэглэжэ үсөөрүүлдэг һаань, мүнөө тиимэ юумэн хорюултай

  • Хэдэн жэлээр үдхэжэ байһан үхэр мал, хонидыемнай нэгэ үдэрөөр хороожорхино. Һаяхана Хурамхаанай ангуушад ерэжэ, манай нютагай ажаһуугшадтай хамта шонодо агнуури хээ. Теэд юумэ олзолоогүй, юрэл дүршэл ехэтэй ангуушадһаа һургаал заабари абаа, - гэжэ Баргажанай аймагай Улан нютагай нэгэ ажаһуугша хөөрэнэ.

Гансашье манай Буряадта бэшэ, хүршэ можо нютагуудташье арьяатан һаад ушаруулна. Тыва Уласай Тандинска аймагай нэгэ ажаһуугша үнеэгээ абарха гэжэ шонотой улаан гараараа тулалдаба. Уур сухал болоһон хүхэ арьяатан үхэрэй эзэнтэй байлдахадаа, гарыень хазаа. Тэрэ һамбаандань малшан тээлмэрдэнгүй, хурса эритэй хутагаяа гаргажа, добтолһон арьяатаниие номгоруулжархиба. Энэ ушар мартын 8-да болоо гэжэ хэлэгдэнэ.

 

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Pixabay