Ниигэм 14 mar 2022 1078

Захааминайхид түрүү зэргэдэ

Эдэ үдэрнүүдтэ Буряадаймнай ниислэл Улаан-Үдэ хотодо һээр шаалгаар «Алтан мундарга - 2022» гэһэн наадан боложо үнгэрбэ. Тэндэ Монгол ороной, Хальмаг болон Тыва Уласуудай түлөөлэгшэд ерэжэ хабаадалсаһан байна

Эрэшүүл 11, харин эхэнэрнүүд 2 наһанай бүлэгтэ хубааржа тэмсээ. Хоёр үдэрэй туршада Улаан-Үдын тамирай болон соёлой ордон дотор ехэ хүлгөөтэй байба. Буряадаймнай хүдөө аймагуудай шамбай бэрхэ хүбүүд амаргүй олон һээрнүүдые бута сохижо, шадамар бэрхэ байһанаа харуулаа.

«Алтан мундарга - 2022» гэһэн наадан 5-дахияа үнгэргэгдэбэ. Мэдээжэ шалтагаанһаа боложо, 2 жэлэй туршада эмхидхэгдэхэ аргагүй байгаа.

  • Түрүүшын «Алтан мундарга» нааданай болоһоор, 7 жэл үнгэршэбэ. Эдэ жэлнүүдтэ һээр хухалха урилдаанууд тоогүй олоор эмхидхэгдээ. Хабаадаха хүбүүд жэлһээ жэлдэ олон боложо байна. Монгол орондомнай энэ наадан тон ехээр хүгжэжэ байна. Манай эмхидхэжэ эхилхэдэ, Монголдо һээр хухалдаг зон тиимэ олон бэшэ байгаа. Һүүлэй хэдэн жэлэй туршада һээр сохидог эрэшүүлэй тоо 100 мянганһаа үлүү гараад байна. Һээр шаалганай урилдаануудай эмхидхэгдэжэ эхилхэдэ, хэды олон буряад хүбүүднай үндэһэн хубсаһаяа үмдэдэг болоо гээшэб. Хүн бүхэниинь өөрын дэгэл малгайтай, гуталтай. Тиихэдээ ганса урданай наадамнай һэргэнэ бэшэ, харин ёһо заншалнай, үндэһэн мэдэрэлнай үргэгдэнэ, - гэжэ тус наада зохёон байгуулагшадай нэгэн Гомбо Зурбаков хэлэнэ.

Үнгэрэгшэ наадан Интернедээр сэхэ дамжуулагдаа. Дэлхэйн алишье захада ажаһууһан буряадууд арадайнгаа наада хаража баясаа ёһотой. YouTube канал дээрэ 5 мянганһаа үлүү зон сэхэ дамжуулга хаража байна гэжэ эмхидхэгшэд дуулгана һэн. Хоёр үдэрэй туршада ана-мана тэмсэһэнэй удаа одоошье эрхимүүд элирүүлэгдэхэ болобод. Эрэшүүлэй дунда һүүлшын дүхэригтэ Хэжэнгын аймагай Загаһата нютагай Жаргал Раднаев болон Захааминай аймагай Бато-Очир Бальжуров хоёр уулзаба. Тиигэжэ Захааминай хүбүүндэ аза талаан тудажа, тэрэ томохон һээр хуха сохижо, «Алтан мундарга - 2022» гэһэн нааданай абаргын солодо хүртэбэ.

Харин урда үдэрынь эхэнэрнүүдэй дунда тэмсээндэ мүн лэ Захааминай аймагай Далахай нютагай 15-тай Баярма Доржиева  түрүүлжэ, бусадһаа шанга байһанаа гэршэлээ.    

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Федерация этноспорта гэһэн бүлгэмһөө