Ниигэм 17 mar 2022 467

Хүсэн түгэлдэр эмхидхэгшэ һэн

Зоригто Лубсанович ЦЫБИКМИТОВ мэндэ ябаа hаа, 60 наһанайнгаа жабхаланта ойн баяр тэмдэглэхэ байгаа... Нютагаархидай үүсхэлээр Түгнэ голой түрүү хүбүүндэ зорюулһан мүнхэ дурасхаалай самбар Мухар-Шэбэрэй аймагай түб тосхоной Соёлой ордоной ханада үлгэгдэжэ, түрэһэн үдэртэнь, мартын 2-то нээгдээ.

© фото: Сарюуна Эрдынеевагай дурадхаһан гэрэл зураг

Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов түрүүтэй бүлэг һунгамалнууд энэ хэмжээ ябуулгада оролсожо, дурасхаалай һайхан үгэнүүдые хэлээ. Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай газарай Захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Баир Цыренов мүн лэ хабаадалсаа. Аймагай засаг дарга Владимир Молчанов ургажа ябаһан шэнэ халаанда энэ үйлэ хэрэгэй угаа хэрэгтэйе тэмдэглээ. Эсэгынгээ нэрэ нэрлүүлжэ ябаһан Алдар хүбүүниинь Дурасхаалай самбар нээхэдээ, үүсхэл гаргаһан багшанарые уриһан байна. Тэдэнэртэй хамта нютагай гимн доро шэнэ самбар ниитэлүүлээ.

Уялгаяа бэелүүлхэ үндэр мэдэрэлтэй һэн

 Алтан дэлхэйн жама ёhоор энэ дэлхэйдэ  мүндэлхэдөө, хүн бүхэн өөрын онсо табисууртай түрэдэг гэжэ хэлсэдэг. Зоригто Лубсанович бүхы наhаяа эрдэм  болбосоролдо, гүрэн  түрэдөө зорюулжа, 2007 онhоо Буряад Уласай Арадай Хуралай IV, V, VI зарлалай hунгамалаар эрхимээр ажаллаа. Ажалайнь үрэ дүн аргагүй ехэ. Эсэхэ сусаха гээшые мэдэдэггүй, заримдаа гарайнгаа утаhашье абаха сүлөөгүй ябагша hэн. Суглаа хурал, сесси хороон гээд... Нютагаархидайнгаа эблэлые ударидажа, гол ажалайнгаа хажуугаар хүн бүхэндэ туhалха, зүбшэл заабари үгэхэ гэжэ оролдодог байгаа. Алишье талаараа арюун hайхан, урин налгай зантай, хүнэй дура сэдьхэл татажа шададаг бэлэй. Аша үрэтэй ажалынь, туйлаhан амжалтануудынь аргагүй ехэ. Оюун ухаан, хүсэл зориг, дүй дүршэл, олон тоото ажалнууд сооhоонь тэмдэглэмээр. Түгнын тала мүнөө аргагүй ехээр үншэрөө... Нютагайнгаа хэрэгтэ ехэхэн хубитаяа оруулhан, элдэб хэмжээнэй суглаа хуралдашье – хаанашье ябахадаа, аймаг руугаа табилуулха гэжэл ябагша hэн. Сэсэн бодолтой үгөөрөө сэдьхэлыемнай заhадаг байгаа. Нютагаархидайнгаа болон Буряад Уласайнгаа албан хэрэг эрхилэгшэдэй дунда «шэмээшэгүүдэй ахамад буряад» гэжэ алдаршанхай байһан. Аймаг дотор ажаhуудаг бүхы арадуудай соёл болон ёһо заншалнуудта гүн сэдьхэлhээ хандадаг байhаараа Зоригто Лубсанович иимэ үндэр  нэрэ хүндэдэ хүртэһэн юм. Ехэ мэргэжэл шадабаритай, хүсэл эрмэлзэлтэй, шэн зоригтой байhанайнгаа ашаар Зоригто Лубсанович хаанашье хүдэлхэдөө, эршэмтэй, шууд сэхэ, түгэс мэргэжэлтэй хүтэлбэрилэгшэ, хүсэн түгэлдэр эмхидхэгшэ, энэрхы сэдьхэлтэй хүн байhанаа харуулаа.

Зоригто Лубсанович Захааминай аймагай Сахирай интернат-hургуулида багшаар хүдэлжэ, ажалайнгаа намтар эхилээ hэн. Удаань түрэл аймагтаа бусажа, Калиновка ба Хушуун-Үзүүрэй hургуулинуудай директорээр хүдэлhэн. Эндэ шэнэ юумэ үүсхэдэг багша байhанаа харуулаа: «Хушуун-Үзүүрэй hурагшадые Эхэ орондоо дуратайгаар хүмүүжүүлгын социально-педагогическа комплекс» гэhэн федеральна туршалгын талмай байгуулха үүсхэл гаргаад, бодото дээрэнь амжалтатайгаар бэелүүлжэ шадаhан.  Хүтэлбэрилэгшэ бүхэнэй ажаябуулга зоной нюдэн доро бэелүүлэгдэдэг гээшэ. Тиин 1996 ондо Зоригто Лубсановичые Мухар-Шэбэрэй аймагай  захиргаанай толгойлогшын орлогшоор хүдэлхыень урижа, эгээл орёо асуудал болохо зоной ажаhуудал хангалгын хэрэг даалгаа hэн. Энэ тушаалдаа ажаллахадаа, үнэн сэхэ, харюусалга ехэтэй, уялгаяа заабол бэелүүлхэ үндэр мэдэрэлтэй байhанаа харуулhан.

 2002 ондо «Мухар-Шэбэрэй аймаг» гэhэн муниципальна байгуулгын толгойлогшын нэгэдэхи орлогшоор томилогдоо бэлэй. Зоригто Лубсанович хоёр дээдэ hургуули эрхимээр дүүргээ бэлэй: 1984 ондо Буряадай Доржи Банзаровай нэрэмжэтэ гүрэнэй багшын дээдэ hургуули, 1997 ондо Россиин Федерациин Президентын дэргэдэхи Россиин Гүрэнэй албан зургаанай академи. Зоригто Лубсанович - Россиин Федерациин арадай гэгээрэлэй отличник, Буряад Уласай соёлой габьяата  хүдэлмэрилэгшэ, «Буряад Уласай физическэ культурые хүгжөөлгэдэ габьяатай байhанай түлөө» хүндэтэ олон тоото тэмдэгүүдээр шагнагдаhан.  Зоригто Лубсанович ажабайдалдаа, тэрэ тоодо политикада үнэн сэхэ, сэбэр hайн ябадалда этигэдэг hэн. Бидэнэй хүн бүхэн Зоригто Лубсановичта хандахадаа, бодото туhаламжа, дэмжэлгэ абаха байhанаа hайн ойлгодог байгаабди. Аба эжынь болохо Лубсан Цыдыпович, Светлана Дампиловна - ажалай ветеранууд юм. 40 гаран жэлэй хугасаа соо түрэл «Знамя Ленина» колхоздоо хонишоноор хүдэлhэн. Лубсан Цыдыпович Буряадай АССР-эй габьяата малшан, Ажалай  Алдар Солын 2 ордентой, Мухар-Шэбэрэй аймагай хүндэтэ эрхэтэн байгаа. Аша үрэтэй ажалынь, туйлаhан амжалтануудынь хаанаhаа эшэ үндэhэтэйб гэбэл, нэн түрүүн тэрэнэй ажалша, оролдосотой нэтэрүү абари занhаа бшуу даа. Оюун ухаан, хүсэл зориг, дүй дүршэл, олон тоото ажалнууд сооhоонь элирүүлмээр. Хүндэтэ ахатамни хэтэ мүнхэдөө минии сэдьхэлдэ үлэхэ...

Эрдэм Цыренжапов

Фото: Сарюуна Эрдынеевагай дурадхаһан гэрэл зураг