Ниигэм 29 mar 2022 420

Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов эдирхэн хүбүүндэ баяраа мэдүүлбэ

Хүндэ хүшэр сагта туһаламжа хүргэһэнэйнь түлөө Монгол ороной эдир эрхэтэндэ Буряад Уласай Толгойлогшо баяраа мэдүүлбэ

Мөнхбаатар Цэлмэг гэжэ хүбүүн Алексей Цыденовэй урилгаар Буряад орон хүрэжэ ерээд, Байгалай мүльһэн дороһоо загаһа барижа туршаба.  

Тэрэ Буряад орондо COVID-19 үбшэнтэй тэмсэхэ хэрэгтэ хубитаяа оруулалсаһан юм. Ушарынь гэхэдэ, өөрынгөө хэрэгтэ гэжэ суглуулжа байһан мүнгэеэ манай нютагайхидта туһалха гэжэ эльгээгээ бшуу.

  • Харагты, энэ хүбүүн - ёһотой герой. Халдабарита үбшэнэй тараад байхада, үнэн сэдьхэлһээ туһа хүргөө. Суглуулаад байһан 10 мянган түхэригөө, мүн ама хамарай халхабша - маскануудые наашань эльгээгээ. Цэлмэг, туһа хүргэһыешни ходол һанажа ябахабди, һайнши даа, - гэжэ Алексей Цыденов тэрэниие амаршалха үедөө хэлээд, гарай часы бэлэг болгон барюулаа.

Анха түрүүшынхиеэ Байгал далай хүрэһэн хүбүүн мүн лэ маша ехэ баяртай байна.

  • Байгал далай гээшэ ехэл һайхан байна. Иимэ гоё гэжэ ой ухаандаа оруулаагүй байгааб. Монгол ороной оюутадые Буряадай арад зон халуунаар угтажа, хилэ хүргэбэ гэжэ телевизорээр хараһан байнаб. Уданшьегүй Буряадта халдабарита үбшэн дэлгэрбэ гэһэн һураг суу тараа. Тэрэнэй удаа хүгшэн эжыгээ маскануудые оёжо үгэхыень гуйһан байнаб. Иигэжэ багаханшье туһа хүргэхэ гэжэ шиидэһэмни энэ, - гээд, Мөнхбаатар Цэлмэг дуулгана.

Хүбүүхэн хүгшэн эжытэеэ Буряад орон айлшаар буугаа.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: egov-buryatia