Ниигэм 30 mar 2022 1573

Заһабарилгада бэлэн

Росси дотор юумэнэй үнэтэй болохын урда Улаан-Үдэ хотын ажахынхид үрдижэ, хэрэгтэй эд бараа, хэрэгсэлнүүдые худалдажа абаһан байба.

Байгша ондо 30 мянган дүрбэлжэн метртэ харгын нүхэнүүдые бүглэхэ заһабарилгын ажалнууд түсэблэгдэнхэй. Нёдондо жэлһээ 8 мянган дүрбэлжэн метрээр ехэ гээд хэлэлтэй. “Хүйтэн асфальтаар” нүхэнүүдые бүглэхэ ажалаа энэ долоон хоногто эхилхээр бэлэн байһанаа тус ажахы мэдүүлээ.

Газар гэдэжэ эхилээ, мэнэ гэһээр ажалаа эхилхэбди, техникэмнай бэлэн. Нёдондо жэл бидэ нүхэнүүдые заһабарилха ажалда рекорд сохиһон байнабди. Энэ жэл тэрэ амжалтаяа алдахагүй гэжэ оролдохобди,- гэжэ Улаан-Үдэ хотын ажахын хорооной дарга Сергей Гашев хэлээ.

Нэмэжэ хэлэхэдэ, комбинат «Бецема» гэжэ асфальтаар ажал хэдэг техникэ абаһан байна. Тэрэнь нүхэн соохи нобшо үлеэжэ сэбэрлээд, битум болон асфальт сасажа, харгы жэгдэлдэг юм. Ажаһуугшадай хандалгануудые харгы заһабарилагшад мүн лэ хүлеэн абахаар бэлэн. Мүнөө хотын гурбан хороодо тусхай комисси ажалаа ябуулжа байна.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: bgtrk.ru