Ниигэм 1 apr 2022 422

​Һургуулинууд заһабарилагдаха

Апрель һарын һүүл багаар аймагай зургаан эмхи уридшалан һуралсалайнгаа жэл түгэсхэхэнь. Ушар гэхэдэ, тэндэ заһабарилга эхилхэ юм.

Тоорын дунда һургуули, Харбяангуудай болон Хужарай  9 жэлэй һургуулинууд заһабарилагдаха гэжэ түсэблэгдэнхэй. Шулуута, Гужар болон Шанай һууринуудта эхин классай һургуули-хүүгэдэй сэсэрлиг мүн лэ һэльбэн шэнэлэгдэхэ юм.

Хужар һууринай һургуулида үнинэй заһабарилгын ажал ябуулагдаагүй. Байшанай дунда талань аяар холын 1960-аад онуудта баригдаһан байха юм. Хоёр таладань залгалаа бодхоогдожо, 1989 ондо ашаглалда тушаагдаа һэн. Тиихэдэ эндэ дунда һургуули нээгдэһэн байна. Нойтон модоор баригдаһан ушарһаа  ханануудынь удангүй үжэжэ, һэлгэгдээ һэн. Тэрэ гэһээр иимэ томо заһабарилга эндэ болоогүй юм.

2023 ондо һуралсалай үшөө хэдэн гуламтанууд заһабарилгын түсэбтэ оруулагдаа.

Автор: Борис БАЛДАНОВ