Ниигэм 8 apr 2022 572

​Онсо хүүгэдые һурган хүмүүжүүлнэ

Үнгэрэгшэ долоон хоногой эсэстэ Үндэһэтэнэй номой сан, Д.Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай дээдэ һургуули болон Улаан-Үдын 3-дахи тусхай һургуули гэгшэд хамта  #ЛюдиКакЛюди гэһэн фестиваль үнгэргэбэд. Эндэ тусхай һургуулиин багшанар, ниитын һалбарида ажаллаха ерээдүйн мэргэжэлтэд, аутизмтай түрэһэн хүүгэдэй гэртэхин суглараа. Аутизмтай хүүгэдэй бэрхэшээлдэ анхарал хандуулха, тэдэнэй үдэр бүриин ажабайдал хөөрэхэ гэһэн гол зорилго эмхидхэн байгуулагшад урдаа табяа. Кинолекторидо ерэһэн зондо иимэ үбшэнтэй хүбүүнэй хуби заяан тухай «Антон тут рядом» гэжэ баримтата фильм харуулагдаа.

-«Антон тут рядом» гэһэн баримтата кино дотор эхинһээ һүүл болотор иимэ хүүгэдые дэмжэхэ, шадаха соогоо туһа хүргэхэ гэжэ харуулагдана. Энэ кино хараһан хүнүүдэй зүрхэ сэдьхэлдэнь ямар бэ даа мэдэрэл түрэнэ ёһотой, аутизмтай хүүгэдэй бэрхэшээлнүүдые ойлгохо болоно, - гэжэ БГУ-гай багашуулай психологиин кафедрые даагша Сэсэг Бакшиханова хэлэнэ.

Хүнэй бэрхэшээл намһаа саагуур,  наранһаа наагуур гээд лэ ябаха дуратай зон дайралдадаг. Шадалтай  һаа, хажуудахидаа гараа һарбайжа туһалыш, али  дулаахан үгөөрөө дүнгыш гэһэн бодолтойгоор кинолектори үнгэргэгдэнэ.

  • Энэ дэлхэй дээрэ иимэ үбшэнтэй түрэһэн хүүгэдые ойлгохо ёһотойбди. Жэшээнь, эмнэлгын газарта үхибүүнэй ехээр уйлажа байхадань, шууяа татаба гэжэ зарим зон таагүй аяг ааша гаргадаг. Энэмнай онсо хүүгэд гэжэ ойлгохо хэрэгтэй, - гээд, аутизмтай хүбүүнэй эхэ хөөрэнэ.

Иимэ хүүгэдэй сэдьхэлэйнь досоохи байдал ойлгожо ажаллаха хэрэгтэй. Онсо хүүгэдээр хүдэлхэ багшанарые болон мэргэжэлтэдые манай Буряадай дээдэ һургуулида бэлдэдэг юм. Харин иимэ багашуулые Улаан-Үдын 3-дахи тусхай һургуулида ном бэшэгтэ һургадаг.

-Нёдондо жэл тусхай түб байгуулха хэрэгтэ мүнгэн һомологдоо һэн. Тиигэжэ олон янзын  тон хэрэгтэй һуралсалай хэрэгсэлнүүдые худалдан абаабди. Аутизмтай хүүгэд олон боложо байна. Иимэ хүүгэд тухай арад зондоо хөөрэхэ, тэдэнэй ямар бэрхэшээлтэй дайралдадаг тухайнь мэдүүлхэ ёһотойбди. Шэнэ оньһото хэрэгсэлнүүдые худалдажа абаһаарнай хүүгэдые номдо һургалгын  шанар дээшэлээ. Манай һургуулиин багшанар онсо хүүгэдэйнгээ досоохи байдалыень ойлгожо,  яһала урагшатай ажаллана. Бидэ гансашье хүүгэдтэй хүдэлнэ бэшэбди, мүн тэдэнэй гэртэхиндэ туһа үзүүлнэбди. Бусадһаа ондоо хүүгэдтэй болоһон эхэ эсэгэнь мэгдээ, гайхаа юм ааб даа, - гэжэ 3-дахи СКОШ гэһэн тусхай һургуулиин захирал Валентина Лхамадиевна Цэдашиева хөөрэнэ.

Иимэ кинолектори болон бусадшье хэмжээ ябуулганууд жэлэй хэды дахин эмхидхэгдэжэ байбал, аутизм үбшэнтэй зондо туһа болохо, бэрхэшээлнүүдынь һайнаар шиидхэгдэжэ байха бэзэ.

Автор: Булат БАДМАЕВ