Ниигэм 13 apr 2022 735

Мяхашье шарахань хорюултай

Хабарай дулаан хаһын буужа ерэһээр, арад зомнай зуһаландаа, хүдөө буусануудтаа гаража, ажалаа эрхилдэг заншалтай. Хуурай хагда ногоогоо хуряаха, газараа эдлүүрилхэ ажалнууд олон. Тэрэнэй хажуугаар амаржашье үрдидэг.

© фото: Интернедһээ гэрэл зураг

Буряад Уласаймнай бүхы аймагуудаар түймэртэй тэмсэхэ ажалнууд үргэнөөр ябажа байна. Энэ үеэр хаанашье түүдэг носоохо, гал табиха гээшэ огто хоригдодог юм. Мүнөө ехэнхи  аймагуудта иимэ хорюул оруулагданхай. Ой модон шадар түүдэг табихагүй гэжэ ойлгосотой һаа, мүнөө өөрынгөө хорёо дотор гал түлижэ, сог дээрэнь мяхашье шарахань хорюултай болобо.

  • Хаанашье гал түлихэнь хорюултай. Зүбшөөгдэһэн тусхай газарнуудай список РАЛХ-ын сайт дээрэ гараха ёһотой. Нёдондо уһанай эрьедэ гал түлеэд, би өөрөө ялада унаа бэлэйб. Һанана ёһотойт, - гэжэ Алексей Цыденов хэлэнэ.

Иимэ хорюултын үедэ хуули хазагайруулһан зондо тон ехэ яла тохогдохо болоно. Юрын зондо 4 мянган түхэриг, хүтэлбэрилхы тушаалтан 20-һоо 40 мянган түхэриг  хүрэтэр. Харин эмхи зургаанууд 300 мянганһаа 500 мянган  хүрэтэр мүнгэ түлэхэ болохо. Түймэрэй гарахые обёорбол, +7 - З012- 20-44-44 утаһаар хонходожо хандахада болоно.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Интернедһээ гэрэл зураг