Ниигэм 20 apr 2022 593

Ирагуу шүлэгэй долгин дээрэ

Үнгэрэгшэ долоон хоногой эсэстэ Улаан-Үдэ хотодомнай «Шэнэ Үе» гэһэн һонирхолтой түсэл бэелүүлэгдэбэ.  «Буряад үнэн» Хэблэлэй байшан 101-дэхи хабараа угтан, мүн «Байкал», «Байгал» сэтгүүлнүүдэй 75 жэлэй ойн баяртай дашарамдуулан,   тус хэмжээ ябуулга эмхидхэбэ. Уран үгын болон уянгата хүгжэмэй үдэшэ Ородой агууехэ ирагуу найрагша Александр Сергеевич Пушкинай нэрэмжэтэ сэсэрлиг соо үнгэргэгдэжэ, олоной анхарал татажа шадаһан байна.

Ирагуу шүлэгэй долгин дээрэ

Эхиеэ абаһан «Шэнэ Yе» гэжэ нэрэтэй түсэл буряад уран зохёолдо шэнэ ульһа асарһай. Үгын аргаар хүн зоной зүрхэ доһолгожо, сэдьхэлдэнь сэсэг тарижа шадаха бэлигтэй ирагуу найрагшад энэ түсэлэй дали дороһоо урган гараһай. Уянгата һайхан түрэл буряад хэлэнэймнай булаг бү шэргэһэй, бүри эршэмтэйгээр долгилон эбхэрһэй гэһэн гол зорилго эмхидхэгшэд урдаа табиһан байна.

Буряадаймнай урдаа хараха, дүршэл ехэтэй, талаан бэлигтэй ирагуу найрагшад тус хэмжээндэ хабаадалсажа, өөрынгөө гуурһан дороһоо мүндэлһэн мүрнүүдээ олоной урда уншаха аргада хүртэһэн байна. Уран шүлэгшэд сэдьхэлэйнгээ оёорһоо мүндэлһэн бүтээлнүүдээ шагнагшадтаа хүргэхэдөө,  ехэ хүсэ шадал өөһэдтөө абаһаниинь гайхалгүй.

-Хотын сэсэрлигүүдтэ хүн зоной шүлэгүүдые уншажа байһыень үнинэйшье һананагүйб. Ямаршье  хүндэ сэдьхэлэй тэжээл хэрэгтэй болодог ха юм даа. Хүгжэм дуун, жэгүүртэ шүлэг гээшэ бидэнэй   сэдьхэлэй хүбшэргэйнүүдые һанагдаагүйгөөр  дайража  тэниилгэдэг гээшэ, - гэжэ Буряад Уласай арадай ирагуу найрагша Нина Артугаева-Ленхобоева тэмдэглэбэ.  Эндэ сугларһан зон тэрэнэй уянгата шүлэгүүдые халуун альга ташалгаар угтан абаба. 

Гадна Буряадтаа мэдээжэ Чингис Гуруев, Галина Базаржапова – Дашеева, Булат Аюшеев, Юрий Извеков болон бусад хурса гуурһан дороһоо гараһан шүлэгүүдээ уншажа, харагшадай зүрхэ сэдьхэл хүдэлгөө.

Ерээдүйн мэргэжэлтэд

Энэ дэмбэрэлтэ үдэр залуу бэшээшэд гуурһаяа туршалсажа мүрысэбэ. Залуу шүлэгшэдэй урилдаанда Д.Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай дээдэ һургуулиин, Буряадай багшанарай колледжын оюутад оролсобо. Эхилэн бэшэгшэд богонихон сагай туршада мүндэлһэн мүрнүүдээ жюриин һонорто дурадхаа. Оюутад хоёр хэлэн дээрэ шүлэгүүдые бэшэбэ. «Байгал», «Байкал»  сэтгүүлнүүдэй эрхилэгшэд Булат Аюшеев, Галина Базаржапова-Дашеева болон Юрий Извеков, Нина Артугаева-Ленхобоева гэгшэд эрхимүүдыень элирүүлээ. Түрүүшын туршалгануудаа хэжэ ябаһан залуушуулда аха үеын шүлэгшэд мэргэжэлэй үнэтэ заабаринуудые үгэһэн байха юм.

-«Шэнэ Үе» гэһэн түсэлнай «Буряад үнэн» сониной 101-дэхи хабараа угтажа байһан сагта үнгэргэгдэжэ байна. Талаан бэлигтэй залуушуулые нэгэдхэһэн түсэл болоно. Эндэ хабаадаһан хүбүүд басагад сооһоо ерээдүйдэ үндэһэн сониноймнай сурбалжалагшад урган гараха бэзэ гэжэ найданабди, - гэжэ «Буряад үнэн» Хэблэлэй байшанай захирал Даши-Доржо Болотов хэлэбэ.

Ургын һалбарха һайхан сагые аяар 101-дэхиеэ угтажа байһан үндэһэн «Буряад үнэн» сониной түсэл үрэ дүнтэй байжа,  булаг мэтэ бурьялжа байһан бэлигтэй хүбүүд басагадые өөрынгөө дали доро тэнжээн үргэхэнь дамжаггүй. Түрүүшын урилдаанда хабаадаһан залуушуулай шүлэгүүд манай сониной хуудаһануудта болон «Байкал», «Байгал» сэтгүүлнүүдтэ толилогдохо гэжэ найдуулнабди.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Анна Огородник