Ниигэм 20 apr 2022 492

Хилэ нээгдээ

Монгол ба Росси гүрэнүүдэй хилэ нээгдэбэ. Нэгэ сүүдхын туршада 80 авто- унаа, 370 гаран хүн хилэ гарана.  

© фото: asiarussia.ru

Апрелиин 3-һаа “Улаан-Үдэ – Улаан-Баатар” харгы замаар ниитын томо автобус дахяад ябадаг болоо. Апрелиин 29-һөө «Улаан-Баатар – Эрхүү» гэһэн поезд ябадаг болохо түсэбтэй. Урид газар дээгүүр хилэ гаталхань хорюултай байжа, агаарай онгосоор Монгол ниидээд ерэхэ арга байгаа. Харин апрелиин эхиндэ «Hunnu Air» авиакомпани ниидэлгэеэ саг зуура болюулба гэжэ мэдээсэл тараа. Энээнһээ боложо, Хяагтын хилэ гарадаг газарта зоной тоо май һарын һайндэрнүүдтэ бүри олон болохоор хараалагдана.

-Хяагтын хилэ гарадаг газар заһабарилагдажа, хүн зониие иишэ тиишэнь хоёр дахин түргөөр гаргаха шадалтай болонхой. Тиин нэгэ сүүдхын туршада нэгэ мянган авто-унаа, 5 мянган хүниие гаргаха шадалтай. Мүнөө хилэ дээрэ ажаллаха мэргэжэлтэдые олон болгохонь шухала”, - гээд, Евгений Луковников хэлэбэ.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: asiarussia.ru