Ниигэм 20 apr 2022 935

​Тобшо һонинууд

Россиин Барилгын яаманай тогтооһоор,  2022 оной 2-дохи кварталда Буряад Уласта гэр байрын  дүрбэлжэн метрэй сэн 76 711 түхэригтэ болобо. 1-дэхи кварталай сэнтэй сасуулбал, 9 %  дээшэлээ. Үбэр Байгалай хизаарта дүрбэлжэн метр 88297 түх., Эрхүү можодо- 83021 түх. Иимэ  сэнгүүд федеральна бюджедһээ хангалтатай социальна түлбэринүүдтэ хэрэглэгдэнэ. Жэшээнь, гэр байра худалдан абахада гү, али барилга хэхэдэ.

 

 

50 мянга гаран мэдүүлгэ тахяа абаха дуратай ажаһуугшадһаа оробо. Урид 10 мянган тахяа тарааха түсэл Буряад Уласта  табигдаһан байгаа.

-Иимэ эрхэ нүхэсэлдэ тахяануудай тоо дээшэлүүлжэ болохобди, - гээд, Алексей Цыденов дуулгаба.

 

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов түүхын нээмэл хэшээл Улаан-Үдэ хотын 40-дэхи дунда һургуулида үнгэргэбэ. Уласай байгуулагдаһаар 100 жэлэй ойдо хэмжээ ябуулга зорюулагдана. Иимэ хэшээлнүүдые саашадаа багшанар, Буряадта мэдээжэ зон үнгэргэхэ юм. 

 

 

Буряадай Засагай газарай пресс-албанай  мэдээсэһээр, апрелиин 30-да, май һарын амаралтын үдэрнүүдтэ Улаан-Үдэдэ, уласай бүхы аймагуудаар яармагууд үнгэргэгдэхэ юм. Буряадай уларилда таарама жэмэстэ модонууд болон һөөгүүд, огородой эдеэ хоолой үрэһэ хүрэнгэ, рассада, тарилгын хэрэгсэлнүүд үргэнөөр табигдаха юм.


2022-2023 онуудта һэлгэгдэхэ жолоошодой үнэмшэлгэнүүд 3 жэлээр утадхагдаба. Энээн тухай Россиин Юрэнхы сайд Михаил Мишустин дуулгаба.

Автор: Янжима ДАРМАЕВА бэлдэбэ