Ниигэм 21 apr 2022 670

Түрүүшын уулзалга

Апрелиин 14-дэ “Буряад үнэн” Хэблэлэй байшанай ажалшадтай уулзалга Ородой Холбоото Уласай Гүрэнэй Дүүмын депутат Николай Будуев үнгэргэбэ. Һүүлэй үйлэ ябадалнуудһаа уламжалан, улад зонтой уулзаха саг тулажа ерээ гэжэ тэрэ ороһоор лэ тэмдэглээ.

© фото: Сарюуна Эрдынеевагай гэрэл зураг

ХЭН БЭ?

“Гүрэнэй Дүүмэдэ хоёрдохи удаагаа оробол. Аза талаантайл байна даа” , - гэжэ Николай Будуев тухай зоной хэлсэхые дуулаһан байнаб. Тиигэхынгээ урда тээ нилээд туршалгануудые гараһан лэ байна гэжэ энэ уулзалгын үедэ ойлгохоор байгаа. “2012 ондо Улаан-Үдын мэр Геннадий Айдаев намайе ажалһаам сүлөөлһэн юм. Хахад жэлэй туршада ажалгүй һуугаад, элдэб эсын бодолнууд толгойдом ороо һэн. Урид гар гараа барилсан ябадаг “нүхэдни” танил бэшэ мэтээр тойроодшье гараха ушарнууд тохёолдоо. Тэрэ туршалга гараагүй һаа, мүнөө хэн байха һэмбиб? 2014 ондо Улаан-Үдын Һунгамалнуудай зүблэлэй депутат, 2016 ондо Гүрэнэй Дүүмын депутат болоһон байнаб. Уналтаяа ургалта болгохо арга хүн бүхэндэ байна гэжэ минии жэшээ дээрэшье харахаар”, - гэжэ Николай Робертович хэды дахин дабтан хэлээ.

1992 ондо дунда һургуули дүүргэһэн хадаа Совет үеын хүмби гэжэ өөрыгөө тоолодог байна. Тэрэ үе мүнөө сагтай зэргэсүүлһэн олон жэшээнүүдые хэлэнэ.

УЛАСАЙ ХЭМЖЭЭНДЭ      

Гүрэнэй Дүүмын депутат болоһон сагһаа ондоо регионуудтай дүтөөр танилсаһан тула Буряадтаяа зэргэсүүлэн харана. Янза бүриин байдалтай гэжэ онсолон тэмдэглэнэ. Илангаяа Белгород хото дээрэ тогтоо. Тэндэхи засаг зургаан холын хараатай байжа, хүдөө нютагуудһаа улад хото руу зөөхэ гэжэ уридшалан мэдээд, бүхы ажаябуулгаяа эмхитэйгээр хэһэн байна. Зэргэлээд оршодог хүдөө дэбисхэр хотын мэдэлэй болгоод,  бүхы хэрэгтэй түхеэрэлгэнүүдые тодхоо, харгы татаа. Тиигээд бюджетнэ һалбариин ажалшадта тааруу сэнгээр худалдажа эхилээ. Гэр барихынь тулада урьһаламжашье үгөө.

Татарстанай харгынууд - яндагар. Буряадай яндан харгынуудтай сасуулмаар бэшэ. Юундэ? Ашаглалда тушаахынь үмэнэ ехэ гэгшын шалгалта хэдэг байна. Уласай Толгойлогшо унаадаа һуугаад, шанарыень шалгахаар болодог гэжэ Николай Будуев тэмдэглэнэ.

Шэнэдхэн хубилалтын саг ерэжэ, хүдөө аймагуудһаа Улаан-Үдэ руу уладнай зөөхэ гэжэ Буряадай засаг түрэ хараалаагүйл даа. Иимэ һайн саг тохёолдожо, хүн бүхэн хубидаа унаатай, хилын саагуур амарха аргатай болохо гэжэ бодоогүй. 

ГАЗ ХЭРЭГТЭЙ ГҮ?

Бүри Модогоевой захирха үедэ энэ асуудал зүбшэһэн байна. Тиихэдээ газ хэрэггүй гэжэ тобшолол хээ. Юундэ? Юундэб гэхэдэ, уладнай газ хэрэглэхэ шадабаригүй. Олон дабхар гэрнүүдтэ газ оруулбал, тэһэрэлгэнүүд болохо гээ. Газһаа боложо, хэдэн жэлэй саана “Эрдэм” кафе шатаал һэмнай.

Газай орондо зайн галайнгаа хүсэ дууһан хэрэглэхэ аргатай байнабди гэжэ Николай Робертович ойлгуулна. Хэрбэеэ Буряадта 35 хубинь хэрэглэгдэнэгүй һаа, хажуудахи Эрхүү можодо – 60 хубинь. Эрхүүгэй мэдэлэй болгоо һаа, зайн галай сэн хорохо һэн. Тиимэ дурадхал уласай Толгойлогшо Леонид Потаповта оруулагдаһан байна. Арайл анхарагдангүй үлэшэһэниинь харамтай.         

АЖАЛҺАА ХАШАРААД...

Федеральна һанһаа унаһан мүнгэ эдлэхэ хэрэгтэй. Тиигэһэнэй удаа тоосоо бариха ёһотой. Тэрээнһээ хашарха ушарнууд тохёолдодог байгаа. Алексей Цыденовэй Толгойлогшо болоһон сагһаа Буряадай бюджет 3 дахин дээшэлээ. Тиимэһээ гүрэнэй ажалшадай ажалшье нэмэгдээ болоно.

Нефть, газ болон бусад ашагта малтамалнуудые хари гүрэнүүд руу худалдахын ашаар мүнөө ажабайдалдаа хэрэглэхэ товарнуудые абаад байнабди. Совет үедэ дууһан бэеэ даанги байһан һаа, мүнөө өөрын үйлэдбэри гэжэ үгы. Саашаа байдал бүри хүшэр болохо. Ямарханшье байдалда  арга боломжо олдохол байна гээд, Николай Будуев өөрынгөө жэшээ дээрэшье мэдүүлбэ гээшэ.

PS: “Буряад үнэн” Хэблэлэй байшангай коллективтэй уулзалга дээрэ Николай Будуев тогтохогүй – олондо мэдээсэлгын бусад хэрэгсэлнүүдтэй уулзажа харилсаха түсэбтэй.

Автор: Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА

Фото: Сарюуна Эрдынеевагай гэрэл зураг