Ниигэм 21 apr 2022 857

Түрүүшын ТОС түрүүшүүлэй тоодо

Ахын аймагай Хужар һууринда эгээл түрүүшын ТОС байгуулагдаһан түүхэтэй. Бүрэнголой дунда һургуулиин багша Гэрэлма Батоевна Цыренова «Центральный” гэһэн байгууламжа зохёожо, түүхэдэ ороһон юм.

2011 ондо Бүрэнголой захиргаанай сомон дарга хүдөө нютагай ажаһуугшадта үшөө харагдаа үзэгдөөгүй ТОС байгуулха тухай зугаа табиһан байна. Арад зондо хэрэгтэй юумэн гэжэ нэн түрүүн Гэрэлма Цыренова ойлгоо бэлэй.

- Хамтараад, өөрын хүсөөр ажал ябуулая гэхэдэмнай, хүн зон түрүүшээр ойлгонгүй байгаа. Аяар табан шэглэлээр түсэб зохёогоод, ТОС-уудай уласай урилдаанда хабаадаабди. Маанадай 4-дэхи һуурида гарахада, 60 мянган түхэригөөр шагнаһан байна. Энээндэ ехэ баярлаад, ажалаа бүри эршэтэйгээр ябуулха гэжэ хөөрэлдөөбди. Тиигэжэ зайн галай баханануудые һуулгаад, нэгэ үйлсэеэ гэрэлтүүлээ һэмди. Нютагтамнай һүниндөө гал носодог болохо гэжэ хэншье һанаагүй байгаа, - гэжэ Гэрэлма Батоевна түрүүшынгээ алхамууд тухай  һанан дурсана.

«Центральный» ТОС жэл бүри түрүүшүүлэй тоодо оролсоно. Эдэбхитэйгээр ажал ябуулжа байһыень энэ гэршэлнэ гээшэ. Һургуулиингаа стадионой дэргэдэ харагшадай трибуна бодхоогоо. Энэ хэрэг бүтээхын түлөө 150 мянган түхэриг шүүгээ. Хэдэн жэлэй хугасаада ТОС-ой эдэбхитэд найман ханатай барилдаанай гэр барилгада  хабаадалсаа.

- Үхибүүднай барилдаанда ехэ дуратайнууд юм. Урагшаа һанаатай, мэргэжэл, дүй дүршэл ехэтэй һоригшотой байхадамнай, үхибүүд хибэс дээрэ гарахаяа эрмэлзэнэ. Өөрөөшье Владимир Доржиевич Цыбиков иимэ барилдаанай залтай болохоёо үнинэй һанадаг бэлэй. Найман ханатай гэр бодхоохо гэһэн түсэлөөрөө 200 мянган түхэригтэ хүртөөбди. Аймагай засаг дарга Матвей Валентинович Мадасов маанадые бүхыгөөрөө дэмжэжэ, мүнгэ алтаар, модоор туһа хүргөө. Мүнөө хүүгэднай һаруул, дулаан зал соо бэлэдхэл гарана, - гэжэ ТОС-ой хүтэлбэрилэгшэ хөөрэнэ.

Мүнөө үедэ Гэрэлма Батоевна түрэл һургуулиингаа захиралаар хүдэлнэ. Хэды тиигэбэшье ТОС-ойнгоо ажаябуулга орхиногүй. Һүүлшын түсэбүүд һуралсалай гуламтада хабаатай байһаниинь ойлгостой ааб даа. Мүнөө жэл тэдэ 100 мянган түхэриг уласай урилдаанда шүүгээ. Мүнгэ нэмээд, һургуулиингаа авто-унануудай гараж заһабарилхаяа түсэблэнэ. Мүн тиихэдэ һургуулиин хорёо хашаанууд шэнэлэгдэхэ юм.   

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Борис Балданов