Ниигэм 27 apr 2022 506

Хуули бусаар агнажа ябаһаар

Улаан номдо ороһон шубуудые хуули бусаар агнажа бариһанай түлөө хэдэн хүн хэһээгдэбэ. 2019 ондо Сириин Араб Уласһаа уг гарбалтай Россиин  эрхэтэн гэһэн үнэмшэлгэтэй хүн Буряадай Яруунын аймаг ерэжэ,  нашан,  харсага шубуудые  агнажа байтараа баригдаа һэн. Тиихэдээ тэрэ мүнгэнэй талаар 1,7 сая түхэриг хохидол оруулһан байна.

© фото: Буряадай МВД-гэй архивһаа

Энэ ушарай һүүлээр жэл үнгэрөөд байхада, хуули бусаар агнагша нютагайнгаа хүнтэй хэлсэжэ, дахин Яруунын аймаг агнахаяа ерээ. Агнуурида хэрэгтэй тусхай автомашина болон бусад хэрэгсэлнүүдые худалдан абажа түхеэрээд,  тэдэ хоёр 2020 оной намарһаа эхилжэ, үбэлэй эхин болотор баһал тэдэ шубуудые  агнаба. Амиды гулабхаа хэрэглэжэ,  4 харсага шубуудые амидыгаар бариба. Хохидолынь 7 сая түхэриг юм.

Иигэжэ ябатараа, ой шадар тэдэнэр нютагай зонтой ушарба. Тэдэ хоёрынь мүн лэ эдэ шубуудые агнажа ябаһанаа хөөрэбэ. Тиигэжэ тэдэнэр хүсэ шадалаа нэгэдхэжэ,  агнуурияа үргэлжэлүүлхэ гэжэ шиидээ. Холын “айлшадай” агнуурида хэрэгтэй болохо юумэнэй хойноһоо ошоходонь,  тэдэ шубуудыень яруунынхид һахижа,  эдеэлүүлжэ байгаа. Удахагүй  сагдаанар ангуушадай һуурижаһан газар хүреэлжэ,  тэдэниие бариба. Тэндэ байһан зон булта зэмээ мэдэрээ. Сүүдэй шиидхэбэри гаража, хэһээлтын хэмжээн элирээ.    

Автор: Булат БАДМАЕВ хөөрэлдэбэ

Фото: Буряадай МВД-гэй архивһаа