Ниигэм 27 apr 2022 434

Баг зүүхэ гурим

Буряадта ковид үбшэнһөө һэргылэмжын хэмжээ ябуулганууд үргэлжэлһөөр.

© фото: Интернедһээ гэрэл зураг

Уласай Толгойлогшын зарлигаар байгша оной майн 31 болотор эмнэлгын, соёлой, һуралсалай, тамирай эмхинүүдтэ ороходоо,  багуудые заабол зүүхэ хэрэгтэй гэжэ онсологдоно. Авто-унаагай, түмэр харгын вокзалнууд, аэропортнууд энэ списогтэ мүн лэ ороно.  Гэхэтэй хамта энэ дүрим социальна хангалтын эмхинүүдтэ сахигдаха юм. Роспотреб-хиналтын зууршалгаар,  үбшэлһэн янзатай зониие ажалдань  табихагүй, эд бараагаа, оньһото хэрэгсэлнүүдээ саг үргэлжэ аршажа байха, таһагуудые һалхитуулха гэһэн эрилтэнүүд табигдана.  Харин COVID-19 үбшэнһөө һэргылэмжын тарилга абаһан зондо салинтай  2 үдэрэй амаралта үгтэхэ зууршалга бии.

Автор: Янжима ДАРМАЕВА

Фото: Интернедһээ гэрэл зураг