Ниигэм 28 apr 2022 438

​Аймагай захиргаанда һурагшад айлшалаа

Аймагай захиргаанда һурагшад айлшалаа

Өөһэдын хүтэлбэриин захиргаануудай үдэртэ зорюулагдаһан тусхай хуралдаан һаяхана эмхидхэгдэбэ.

 

Нарһата һууринай һуралсалай гуламтануудай 11-дэхи классай һурагшад энэ үдэр Яруунын аймагай захиргаанда айлшаар бууһан байна. Үхибүүд захиргаанай ажабайдалтай танилсаа, бүхы таһагуудтань орожо хараа. Яруунын аймагай засаг даргын таһалга соо эгээл удаан тэдэ тогтобод. Толгойлогшын һуурида  һуужа үзэһэндөө, хүбүүд басагад баярлаһан байна.

- Һонирхолтой уулзалга болоо. Засаг даргын таһалга хараабди.  Иимэ томо аймагай түлөө харюусалгатай байхын түлөө шангал байха хэрэгтэй байна даа, - гэжэ үхибүүд нэгэ дуугаар хэлэнэ.

Өөһэдын хүтэлбэриин захиргаануудта бүхы наһаараа хүдэлһэн хүнүүдтэй уулзалга хуралдаанай үедэ эмхидхэгдээ. Аймагай засаг дарга Чингис Цыренжапов 2021 ондо хэгдэһэн ажал тухай элидхээ. Удаань 2022 оной түсэбүүдтэй танилсуулаа. Ветеранууд өөһэдынгөө һанамжа хэлэжэ, һонирхолтой дурадхалнуудые оруулаа. Баярай оршон байдалда бэлэг сэлэгүүд барюулагдаа.

“Ярууна” сонинһоо

Автор: Борис БАЛДАНОВ бэлдэбэ