Ниигэм 29 apr 2022 506

Хитад машинанууд олошорно

Дром гэhэн автомашинын вебсайт авто унаада дуратайшуул хитад машинада hуухаар бэлэн гү гэжэ hуража үзэбэ.  


© фото: bixipay

Буряадта асуудалда хабаадаhан хүнүүдэй 43 хубинь боломоор гэжэ харюусаа. Харин 56% хитад машина абахаар бэлэн бэшэ. Тиихэдэ Буряад уласаймнай 1% хитад унаада hуунхай. 

Росси дотор дунда зэргээр харахада 43% хитад унаа абахаар хараална, 53 хубинь хитад машинада мунөө дээрээ hуухаар бэлэн бэшэ. Оройдоо 3% хитадта бутээгдэhэн машина жолоодоно.

Хитад машина абаха гэхэдэ үндэр сэнтэй, заhаха түбүүд үсөөн, сэнгээ түргэн алдана гээд иимэ шалтагуудые тоолоно. Харин хитад унаагай жолоодо hуужа эхилhэн хүнүүд машинын шанар hайжараа, заhабарилдаг тубуудэй шанар дээшэлээ гэжэ тэмдэглэнэ. 

Байгша оной 4 hарын дүнгөөр Оросой дэлгүүртэ хитадта бутээгдэhэн унаануудай наймаан унгэрhэн жэлэйхидэ ороходоо нэгэ хахад удаа дээшэлээ – 1,9% - 3% хүрэтэр. Эгээл олон хитад авто унаа Москва, Санкт-Петербург хотодо дайралдана. 

Автор: Логинов Бато-Жаргал

Фото: bixipay