Ниигэм 4 may 2022 659

Түрэлхидтэнь дамжуулагдаха

Буряадһаа уг гарбалтай сэрэгшын медальон Москвагай можодо олдожо, Буряадай һайн дураараа туһа хүргэгшэдэй ротын хүтэлбэрилэгшэ Евгений Малушкада дамжуулагдаа.

© фото: Москвада Буряадые түлөөлэлгын эмхиин гэрэл зураг

Тус медальон Ивалгын аймагай Ошурково һууринда түрэһэн Георгий Бурцевай гэжэ элирүүлэгдээ. Тэрэ 1942 оной февралиин 14-дэ оройдоол 20 наһатайдаа   баатарай үхэлөөр унаһан  байна. Сэрэгшын медальон Лидия Николаевна, Татьяна Александровна түрэлхидтэнь хадагалагдаха юм.

Георгий Бурцевай һэе Москвагай можын Семеновское һуурин шадар олдоһон  байна. Агууехэ Эсэгын дайнда баатарай үхэлөөр унаһан үшөө 148 сэрэгшэдэй бэе  тэндэ олдоһон гэжэ тодорхойлогдоно.  Мүнөө нэрэнүүдыень  элирүүлхэ ажал ябуулагдана. Сэрэгшэд Семеновское һууринай хүшөөдэ һүр жабхалантайгаар хүдөөлүүлэгдээ.

Автор: Янжима ДАРМАЕВА бэлдэбэ

Фото: Москвада Буряадые түлөөлэлгын эмхиин гэрэл зураг