Ниигэм 5 may 2022 471

Торы нютагай зон арадай барилга эмхидхэхэнь

Түнхэнэй аймагай Торы hууринай соёлой байшан 2001 ондо түймэртэ носошоо hэн. Тэрэ сагhаа хойшо 21 жэл үнгэршэбэ.
Байгша оной апрелиин 21-дэ нютагайнгаа суглаан дээрэ ТОСой эдэбхитэд соёлой байшан өөдын хүсөөр бариха гэhэн дурадхал гаргажа, булта дэмжэбэд.

Байгша оной апрелиин 21-дэ нютагайнгаа суглаан дээрэ ТОСой эдэбхитэд соёлой байшан өөдын хүсөөр бариха гэhэн дурадхал гаргажа, булта дэмжэбэд. 

2016 ондо Торы нютагта захиргаанай шэнэ хоёр дабхар байшан баригдаад, мүнөө болотор хооhон байна. Захиргаанай ажалшад хуушан байшан соогоо ажаллана. 

Шэнэ байшандаа ороходонь, хуушан байшан задалжа, захиргаанай шэнэ байшанда залгаа бариха гэhэн түсэб табижа, «Успех» гэhэн газар дэбисхэрэй олониитын ѳѳhэдын хүтэлбэриин эдэбхитэд мүнгэ суглуулжа эхилбэ.

- Мүнөө дээрээ 35 мянган түхэриг суглараад байна, - гэжэ «Успех» гэhэн газар дэбисхэрэй олониитын өөhэдын хүтэлбэриин түрүүлэгшэ Татьяна Улукшонова хэлэнэ. 

ТОСой эдэбхитэдэй хэлэhээр, 200 мянган тухэриг суглуулха түсэбтэй. Удаань аймагай захиргаан туhалха гэжэ найдана. Хажуугаарань Гүрэнэй Дүмын, Арадай Хуралай, аймагай Соведэй hунгамалнуудта хандалгануудые бариhан байна.

Торы нютагайхид «Туяа» гэhэн уран hайханай ансамбльтай. Артистнууд костюмуудаа гэр гэртээ хадагална. Репетици хэхэ газаргуйдэнэ. 

«Успех» ТОСой эдэбхитэд конкурснуудта хабаадажа, соёлой байшанайнгаа барилгада багашьеhаань мүнгэ суглуулна. 

«Успех» - амжалта, иимэ нэрэтэй ТОСой ажалынь урагшатай, бүтэсэтэй байха гэжэ найдаад, амжалта хүсэе.   

Торы нютагай захиргаанай хуушан байшан