Ниигэм 12 may 2022 503

«Илалтын Одон» яларһаар

Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын дээдэ һургуулиин оюутад мүнгэ суглуулжа, Хэжэнгын аймагта «Аллея Славы» гэһэн комплекс барилгада дамжуулба.

«Илалтын Одон» гэжэ нэрлэгдэһэн ниигүүлэсхы хэмжээн апрелиин 29-һөө майн 6 болотор хүдөө ажахын академидэ эмхидхэгдээ. Оюутад тусхай улаан одонуудые худалдажа абаад, тэдэниие Агууехэ Илалтын һайндэртэ зорюулагдажа бэлдэгдэһэн самбарта үлгэбэ. Олгогдоһон мүнгэн «Алдар Солын аллеи» дүүргэхэ хэрэгтэ дамжуулагдахань.
Ехэ һургуулиин оюутадай нэгэдхэмэл зүблөөнэй түрүүлэгшэ Арсалан Дугаровай хэлэһээр:

Хэмжээндэ  һуралсалай бүхы таһагуудай оюутад эдэбхитэйгээр хабаадажа, арад зоной баатаршалга тухай ходо һанажа ябаһанаа гэршэлнэ. Оюутад, багшанар булта өөһэдынгөө хубитые оруулжа, хамтадаа 40 мянган түхэриг суглуулагдаа".

Хэжэнгын аймагта туһаламжа дамжуулагдаба. Тус аймагта 2005 ондо Эсэгэ Ороноо хамгаалгын дайнда мордоһон сэрэгшэдэй нэрэнүүд мүнхэлэгдэһэн байна. Харин энэ жэлдэ ара талын ветерануудай, Илалта шэрээлсэһэн зоной нэрэнүүд «Аллея Славыда» оруулагдаха.

Фото: egov-buryatia.ru/minobr