Ниигэм 16 may 2022 542

Жолоошодой шалгалтаБуряад Уласай харгын аюулгүй байдал сахилгын гүрэнэй инспекциин албатан саг болоод лэ шалгалта үнгэргэдэг гээшэ Энэ удаа саагданар харгыда гаража, автоунаануудайнгаа сонхонуудта наранһаа хамгаалха тонировко хээд ябаһые хараба.

Иимэ хэрэгсэлнүүдые жолоошодой хэрэглэхэнь хорюултай, харгын дүримүүдые хазагайруулһан удхатай гэжэ хэлэе. Хамтадаа таби гаран жолоошод байлгагдажа, тэдэнэй 38-ниинь тэрэ дороо сонхонуудтаа няагаад ябаһан плёнконуудые абаа. 6 жолоошод харюусалгада татагдаа.

Фото: pixabay.com