Ниигэм 18 may 2022 314

Түймэр сарагшад ондоо регионуудта туhална

Түймэр сарагшад ондоо регионуудта туhална

© фото: bixipay

Буряадай "ойн тусхай албашад" Красноярскын хизаарта hүжэрhэн ойн түймэр унтраалгада хабаадана. Забайкалиин ой хамгаалгын авиационно баазын Бэшүүрэй, Хориин, Баргажанай, Захааминай, Яруунын, Улаан-Yдын таhагуудhаа 50 ажалшад ойн түймэр унтраалсахаар ошобо.

Тэдэнэй арада олон ехэ хэмжээнэй ойн гал унтраалгада хабаадалсалга. Мүн үнгэрhэн жэлдэ Саха Яхадта болон Эрхүү можодо hүжэрhэн ойн түймэр унтраахада хабаадалсаhан байна. 

«Буряад Уласай ой хамгаалхаар 230 гаран туймэр сараха десантнигууд үлдээд байна» - гэжэ Буряад Уласай ойн ажахын агентствын дарга Сергей Борошноев хэлэнэ.

Фото: bixipay