Ниигэм 19 may 2022 356

Илалтын туг дамжуулагдаба

Илалтын туг дамжуулгын ёһолол Новоселенгинск тосхондо үнгэрһэн байна.

2021 оной хабарһаа Ахын аймагһаа Илалтын туг бусад аймагуудаар дамжуулагдаа. Түнхэнэй, Кабанскын, Байгал шадарай, Хурамхаанай, Захааминай болон Зэдын аймагуудаар ябаһанаа, Сэлэнгын аймаг хүрөө. 

Һара шахуу аймагай һургуулинуудаар аяншалаад, Хяагтын аймаг дамжуулагдаба. 

Новоселенгинск тосхондо болоһон туг дамжуулгын ёһололой үедэ 150 метр утатай Георгиевско лентэ дэлгээгдээ. Тэрэшэлэн Агуу Илалта шэрээлсэһэн сэрэгшэдые дуугүйгөөр зогсожо хүндэлөө.