Ниигэм 18 may 2022 404

Удхатай урилдаан

Агуу Илалтын баярта зорюулжа, заншалта ёһоороо вело-урилдаан үнгэрөө.

© фото: Сэлэнгын аймагай захиргаанай дурадхаһан гэрэл зураг

Улаан-Үдэһөө, Ивалгын болон Сэлэнгын аймагуудһаа 100-гаад хабаадагшад Буряадай ниислэлһээ Гусиноозёрск велосипедээр хүрөө. Гол харгыгаар 70-аад гаран модо гаталаа. Урилдагшад ветерануудай, Советскэ Союзай Геройнуудай дүрэ зурагтай футболко үмдөөд ябаа. 

Иимэ урилдаан 2015 онһоо эхиеэ абана. Энэ удаа 7-дохиёо үнгэрөө. 

Аюулгүйе хамгаалгын бүхы эрилтэнүүд сахигдаа - велосипед унагшадта түргэн туһаламжа үзүүлхээр бэеэ зэһэнхэй эмшэд, сагдаанар хажуудань ябаа. Агуу дайнай баатарнуудта хүндэеэ иигэжэ мэдүүлбэ гээшэ.

«Буряад үнэн» мэдээсэлэй албан

Фото: Сэлэнгын аймагай захиргаанай дурадхаһан гэрэл зураг