Ниигэм 19 may 2022 795

Сахилгаанhаа түймэр болоо

Захааминай аймагта сахилгаанhаа түймэр нособо

© фото: bixipay

Захааминай аймагта холо ой соо түймэр соробхилжо эхилээ гээд ойн ажахын агентство мэдээсэнэ. Тэдэнэй хэлэhээр, түймэр тэнгэриин сахилгаанhаа hүжэрөө. 

«Түймэр хадын орой дээрэ эхилжэ, доошоо буужа байна. Түймэр боложо байhан газарта 2012, 2017 онуудта түймэр болоhон, тиимэhээ хуурай модотой, тэрэниинь түргөөр саашаа аhаад дамжана. Хоёр томо бульдозер эльгээхэ шиидхэбэри абтагдаа, гэбэшье, техника абаашаха гэхэдэ ехэ холо, харгынь ганса намагтай, тиимэhээ түргэн саг соо ошожо шаданагүй,» -  гээд Ойн түймэр унтарааха Буряад Уласай штаб дээрэ ойн ажахын агентствын түрүүлэгшын нэгэдэхи орлогшо Дмитрий Баклашкин  мэдээсэбэ. 

Мүнөө дээрээ 115 хүн түймэртэй тэмсэнэ гээд  ойн ажахын агентстводо тэмдэглэнэ.

Автор: Бато-Жаргал Логинов

Фото: bixipay