Ниигэм 20 may 2022 531

Энэдхэгhээ бэлэг Ганжуур

Энэдхэг Уласай Засагай газар Хуушан монгол хэлэн дээрэ (тодо бэшэг) барлагдаhан Арюун Сударай "Ганжуур" - ай хуулбари Агын дасанда хандиб үргэбэ.


© фото: Агын дасанай сайт

«Бидэ Энэдхэгhээ бэлэг абабабди – монгол хэлэн дээрэ барлагдаhан Ганжуур. Дунгарай абяан доро ламанар жиндагуудтай хамта Ганжуурай нэгэ нэгэ боти хүхэ хадаг дээр барин Согшон дугандаа оруулаабди. hайн hайханиие үреэжэ, мандала үргөөбди. Эсэстэнь, Байгал шадархи хизаараар Дид Хамбо лама Цырен Дондукбаев Арюун Ганжуурай бии болоhон, тараhан түүхэ тухай жиндагуудта хөөрэжэ үгөө. Дуратай хүнүүд Ганжуурай адис хүртөө» -  гэжэ Агын дасанай ламанар бэшэнэ. 

Монгол Ганжуур болобол Түбид хэлэнhээ оршуулhан Бурхан багшын үгын суглуулбари юм. 

Ганжуур Монгол хэлэндэ анха түрүүн  14-дэхи зуунай эхиндэ оршуулжа эхилhэн түүхэтэй.

17-дохи зуун жэлдэ Лигдэн хаанай үедэ Ганжуур дууhан оршуулагдажа, үнэтэ будагаар бэшэгдэhэн гар бэшэг хэблэгдэжэ гараа. Энэ үнэтэ Ганжуур 1717-1720 оноор Кангси Эзэн хаанай үедэ хэблэгдэhэн самбараар дарагдаhан 108 ботиин гол үндэhэн болоо. Бага хэблэлээр бүтээгдэжэ, энэ модон Ганжуурын хуулбари Хитадай, Монголой бурхан шажанай гол дасан-хиидүүдтэ эльгээгдэhэн. Генин-Дарма Нацовай гэршэлгээр үзэхэдэ, Монгол Ганжуурай нэгэ хубинь үнгэрhэн зуун жэлэй 30-аад оной эхеэр Агын Дасанда хадагалагдажа байгаа.

Үнгэрhэн оной намар Энэдхэгэй түлөөлэгшэд Агын Дасанда айлшалхадаа хуушан монгол хэлэн дээрэ барлагдаhан Ганжуурай түрүүшын боти бэлэглэhэн байна. Бэшэ ботинуудынь жэлэй хугасаа соо барлажа, эльгээхэбди гэhэн. Тиин 2022 оной таба дугаар hарын 18-нда Агын Дасанда хүргүүлэгдээ. 

Ганжуур номой угтамжын хурал хүндэтгэлэй оршон байдалда үнгэрөө гэжэ Буддын заншалта Сангха мэдээсэнэ.

Автор: Бато-Жаргал Логинов

Фото: Агын дасанай сайт