Ниигэм 25 may 2022 459

Улаан-Yдэ хотодо архи наймаалагдахагүй

Мүнөөдэр, майн 25-да, һургуулинуудта Һүүлшын хонхын һайндэр үнгэргэгдэнэ, тиимэһээ дэлгүүрһээ архи абаха арга боломжо байхагүй.

© фото: pixabay.com

Харин удаадахияа архи наймаалха хорюул июниин 1-дэ, Үхибүүдые хамгаалгын уласхоорондын үдэртэ, табигдаха. Энээн тухай Улаан-Үдэ хотын Захиргаанай Унаа тээбэриин, хэрэглэгшэдэй дэлгүүрэй ба олзын хэрэг эрхилэлгын хороон мэдээсэнэ. Тиигэжэ дээрэ дурдагдагша хоёр үдэрһөө гадна, үшөө Сурхарбаанай, Хотын үдэрэй ба Эрдэм мэдэсын үдэрэй тэмдэглэгдэхэ үедэ архи ба бусад һогтоохо ундан дэлгүүрнүүдтэ худалдагдахагүй.

Тус журам хазагайруулаа гэжэ элирүүлэгдэһэн наймаагай газарнууд 300 мянган түхэриг хүрэтэр, харин эзэдынь 40 мянган түхэриг хүрэтэр ялада унаха. Гадна наймаалжа байһан архияашье хуряалгажа абтаха.     

Фото: pixabay.com