Ниигэм 25 may 2022 443

Һүүлшын хонхо

Байгша ондо Ахын Өөрлигэй дунда һургуулиие 14 үхибүүн түгэсхэбэ. Тэндэ һүүлшын хонхо майн 22-то жэнгирээ гээд, һургуулиин багша Алексей Папаев дуулгаба.  

Энэ һайндэр үхибүүн бүхэндэ өөрын онсо мэдэрэл түрүүлдэг. Һургуулитаяа хахасаха баатай болоходоо, уйдаадшье абаха, ерээдүй руу найдал дүүрэн хараха бологдодог.     

Хорото үбшэнһөө боложо, олоной хабаадалгатай хэмжээ ябуулганууд хорюултай байһан тула, һүүлшын хонхын жэнгирээн урда жэлнүүдтэ соморхоноор үнгэрөө бэлэй. Харин байгша ондо гэртэхин энэ баярта уригдана. Тиимэһээ һургуулияа түгэсхэгшэд бүри баяртай зогсоно.  

Хүйтэн байжа, байшан дотор энэ хэмжээ ябуулга үнгэрхэ болгогдоо һаань, гэртэхин хамар ба амаяа бүглэхэ баатай болохо гээд,  Улаан-Үдын Захиргаанай болбосоролой хороон дуулгана. Энэ удаа Буряадай ниислэлэй һургуулинуудта 11-дэхи ангиие 2500 һурагша түгэсхэнэ. 9-дэхи ангиие 5500 үхибүүн дүүргэнэ. Тэдэ ЕГЭ болон ОГЭ тушаана. Тэдэнэй һүүлшын хонхо мүнөөдэр, майн 25-да, үнгэрнэ.

Линейкэнүүдэй үедэ аюулгүйе сахихын тулада сагдаанар харуул хэнэ. Үдэшэ орой шалгалтанууд үнгэрхэ. Һургуули түгэсхэгшэд үдэшын 23.00 сагһаа үглөөнэй 6.00 болотор комендантын болзор баримталагдана.    

Майн 25-да Улаан-Үдын дэлгүүрнүүдтэ архи худалдаанда табигдахагүй. Июниин 1-дэ, Үхибүүдые хамгаалгын уласхоорондын үдэртэ энэ гурим мүн лэ хүсэндөө байха. Тиихэдэ Сурхарбаанай үедэ, хотын һайндэртэ болон сентябриин 1-дэ архи худалдаанһаа абтана.   

 “Буряад үнэн” мэдээсэлэй албан

Фото: vk.com