Ниигэм 25 may 2022 407

Онсо журам сахигдаһаар

Мүнөөдэрэй байдалаар түймэр түргэн унтарааха  16 бүлгэм хото шадарай ой модо 8,5 мянган гектарта хамгаална. Тиин түймэрһөө һэргылэмжын хаһа июниин 10 болотор утадхагдаба.

© фото: Буряад Үнэнэй архивһаа

Хотын захиргаанай мэдээсэһээр, энэ хаһада ой руу орохонь хорюултай. Гэхэтэй хамта мэргэжэлтэ эмхиин ажалшад ойн түймэрнүүдһээ һэргылэмжын хүдэлмэри ябуулһаар. Тэрэнэй хажуугаар тэдэ модохонуудые тарина.

-Апрель, май һарануудта һалхитай байдаг һэн тула түймэр унтараахань ехэ орёо. Тиимэһээ хотын мэдэлэй болоод бэшэшье газарнуудта гал гаргажа огто болохогүй. Ой модоёо зон лэ шатаана, унтараангүй тамхияа хаяна, - гэжэ  Улаан-Үдэ хотын Онсо ушаралта байдалай хүтэлбэриин дарга  Валерий Вильдавский хэлэнэ.


Ой модо түймэрһөө харууһалха бүлгэмүүдтэ һайн дуратан, хотын захиргаанай, ойн ажахынуудай, Дотоодын хэрэгүүдэй яаманай болоод  бэшэшье эмхинүүдэй  мэргэжэлтэд туһа хүргэнэ. Журам эбдэгшэдые оньһото хэрэгсэлнүүд  мүн элирүүлнэ.
 Байгаалиин энгэртэ амарха дуратайшуулда тусхай  газарнууд бэлдэгдэнхэй- Комсомольско, Богородско олтирогууд, Дээдэ Онгостойн футбол наададаг талмай. Гадна амаралгын эмхинүүд, зунай лагерьнууд, стадионууд ажаһуугшадые хүлеэн абаха.

Автор: Янжима ДАРМАЕВА бэлдэбэ

Фото: Буряад Үнэнэй архивһаа