Ниигэм 25 may 2022 284

10 жэл хүлеэһэн амжалта

Майн 23-да Самара хотодо Бүхэроссиин оюутадай хабар 30-дахияа үнгэрбэ. Энэ хэмжээ ябуулгада бүхыдээ 5000 оюутад Россиин 85 можо хизаарһаа хабаадаа.

© фото: Роман Данилкин

Буряад Уласаа 43 оюутад түлөөлһэн байна. Гол номинацида БГУ-гай, ВСГАКИ-гай, БГСХА-гай, ВСГУТУ-гай оюутад «Наранай харгыгаар» гэһэн тоглолто бэлдэжэ,  1-дэхи шатын лауреадууд боложо тодороо. Энэ шагнал Буряадай оюутад 10 жэл  хүлеэгээ.

- Манай оюутад Россиин хэмжээнэй Оюутадай хабарта   сугларагшадай зүрхэ буляажа шададаг, - гээд, Буряадай тамирай болон залуушуулай талаар сайд Иван Козырев хэлээ.

Энэ удаа тэдэ  дүрбэн янзада  тоглолто бэлдэжэ ошоһон байгаа: «Дуун», «Хатар», «Хүгжэмтэ зэмсэгүүд» болон «Моодо». Гол янзадань түрүүлжэ шадаад, үшөө хэдэн номинацинуудта амжалта туйлаа.

-Жюриин гэшүүдтэ манай хүбүүд басагад ехэ һайшаагдаа. Ехэ тайзан дээрэ үнинэй ябадаг мэргэжэлтэ артистнууд шэнги гэжэ тэдэ хэлээ. Бидэ түрүүшын һуури Пермиин  можотой хубаан абаабди. Гран-при Самарын оюутад шүүгээ. Буряадай дээдэ һургуулинуудай оюутад хамтаржа, айхабтар һайхан тоглолто харуулһаниинь, ехэл урматай байна,- гэжэ оюутадай командын найруулагша Александр Малханов тэндэ хараһанаараа хубаалдаа. 

Удаадахи Оюутадай хабар Пермь хотодо үнгэрхэ.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: Роман Данилкин