Ниигэм 26 may 2022 374

Хашагууд добтолһоор

Байгша оной майн 23 болотор аяар 682 хүн хашагта хазуулжа, эмнэлгын газарта хандаһан байна. Тэдэнэй 200 гараниинь  -үхибүүд.  

Хазуулһан зоной тоо үнгэрэгшэ жэлтэй сасуулхада, 7 хубяар бага болоо.

Хашагһаа һэргылэмжын хэмжээ ябуулганууд ажаһуугшадай олоор суглардаг, элүүржүүлгын болон амаралтын газарнуудта  үргэлжэлһөөр. Буряад Уласта дүн хамта 2800 га талмайда ажал ябуулагдаха юм. Лабораторинууд хашагуудые шэнжэлхэ талаар хэрэгсэлнүүдээр дүүрэн хангагданхай.  

Мүнөө жэл 86 мянган хүн хашагһаа һэргылэмжын тарилга абахаар түсэблэгдэнхэй. Майн 23-ай байдалаар, 55 мянганиинь тарюулагдаа, тэрэ тоодо 35 мянган үхибүүд. Буряад Уласай Роспотреб-хиналтын пресс-албанай мэдүүлһээр, һэргылэмжын тарилга абаха дуратай зониие эмнэлгын газарнуудта хүлеэһээр.

 

Автор: Янжима ДАРМАЕВА