Ниигэм 26 may 2022 619

Эхэ орон тухайгаа хөөрөө

Россиин Федерациин Гүрэнэй Дүүмэдэ “Дэлхэйдэ өөрынгөө Эхэ орон тухай хөөрэ” гэһэн уласхоорондын дүрбэдэхи урилдаанай илагшадые амаршалгын ёһолол майн 20-до үнгэрөө. Тэдэ олон хабаадагшадай дунда Хориин аймагай Хори нютагай Буянто Сультимов амжалта туйлажа, хоёрдохи һуурида гаража, Гүрэнэй Дүүмэдэ уригдаһан байгаа. Буянто түрэл аймагайнгаа шүтөөнтэй газар, Баян-Хонгор хадада Будда бурханай 33 метр үндэртэй зураг тухай видео-буулгабари бэлдэжэ, тэрэнээ англи хэлэн дээрэ хөөрөө.

Энэ конкурс эмхидхэгшэд Гүрэнэй Дүүмын гэр бүлын, эхэнэрнүүдэй болон үхибүүдэй асуудалнуудаар хороон болоно. Илагшадые урмашуулгын ёһололдо Россиин болон хари гүрэнүүдэй үхибүүд уригдаһан байгаа. Һануулан хэлэбэл, энэ жэлэй урилдаанда Россиин 79 можо хизаарһаа, 27 хари гүрэнһөө бүхыдөө 1 122 хүн хабаадаһан байна. Эхэ орон тухайгаа манай гүрэнэй, Австриин, Азербайджанай, Алжирай, Армениин, Белоруссиин, Болгариин, Великобританиин, Венгриин, Вьетнамай, ДНР-эй, Италиин, Молдовын, Мароккын, Казахстанай, Киргизиин, Хитадай, Латвиин, Ливанай, Литвагай, Монголой, Сербиин, Словакиин, Турциин, Узбекистанай, Швециин үхибүүд хөөрэжэ үгэһэн байна. Хабаадагшадай дунда хүүгэдэй сэсэрлигүүдэй, дунда һургуулинуудай һурагшад, Россиин дээдэ болон дунда һургуулинуудай оюутад оролсоо.

“Дэлхэйдэ өөрынгөө Эхэ орон тухай хөөрэ”  гэһэн урилдаа бэелүүлгэ «Залуушуулай болон үхибүүдэй инновационно түбтэ» даалгагдаа. Тус урилдаанай гол зорилгонь гэхэдэ, ургажа байгаа улаан бургааһадые Эхэ орондоо дуратайгаар хүмүүжүүлхэ, бүмбэрсэг дэлхэй дээрэ ажаһуугаа багашуулай өөһэд хоорондохи хани барисаа бэхижүүлгэ боложо үгэнэ. Тиимэһээ хабаадагшад хоёр хэлэн дээрэ өөрынгөө Эхэ орон тухайгаа видео-буулгабаринуудые бэшэжэ эльгээхэдээ, хабаадагша бүхэн бусадай буулгабаринуудые анхаран хараха аргатай байгаа.

Илагшадые урмашуулгын ёһолол нээжэ байхадаа, Дүүмын гэр бүлын, эхэнэрнүүдэй болон үхибүүдэй асуудалнуудаар хорооной дарга Нина Александровна Останина тус хэмжээ ябуулгын хэрэгтэйень тэмдэглээ. “Дэлхэйн олон гүрэнүүдэй, Россиин можо хизаарнуудай үхибүүдэй хабаадажа, эб найрамдал, аша туһа тухай шэнэ мэдэсэ абахын хажуугаар хүмүүжүүлгын талаар ехэ мэдэрэл өөртөө шэнгээн абаха заяатай байгаа”, -  гэжэ тэмдэглээ. Хабаадагшадай ажалнуудые шагнажа байхадаа, үнэхөөрөөшье Буряад Уласһаа Камчатка, Алтайһаа Молдово, Киргизиһээ Хитадай Бээжэн хүрэтэр аяншалһан мэтэ байгаа гээд, жюриин гэшүүд һанамжаараа хубаалдана бэлэй. Үнэхөөрөөшье Эхэ орондоо дуратай гэһэн ойлгосо бүхы ажалнуудые нэгэдүүлжэрхёо. Хэмжээ ябуулгада Россиин Засагай газарай үндэр тушаалтат хабаадаһан байна. Ород Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайд Валерий Фальковой хэлэһээр, Эхэ орондоо дуратайгаар хандалга гээшэ гүрэн түрын хүгжэлтэдэ ехэ түлхисэ үгэдэг байна. Хари гүрэнүүдэй хабаадагшадай олоор оролсоһондонь урматай.

Үхибүүд гол түлэб Эхэ оронойнгоо эгээн дуратай нютаг, газар тухай хөөрэжэ, бусад хабаадагшадта гүрэн оронойнгоо һайханиие видео-буулгабари соогоо харуулха гэжэ оролдоо. Тиихэдээ тэдэмнай сурбалжалагшын, шүүмжэлэгшын, дамжуулгануудые хүтэлэгшын мэргэжэлдэ өөрыгөө туршаһан байна.

Буянтын абатайнь, үшөө Москвада байхадань утаһаар холбоо барижа хөөрэлдэһэн байгаабди. Буянтын аба Батор Цырендондокович өөрөө багша, ЮНАРМИ кружок ударидадаг.

“Нёдондо үхибүүдэйнгээ 9-дэхи анги түгэсхэхэ тээшэ гүрэнэй шалгалта амжалтатай тушаахын түлөө нютагайнгаа шүтөөндэ мүргэхэ гэһэн зорилготойгоор ошоходоо, олон фото-, видео-зурагуудые буулгаһан байгаабди. Энэ конкурс тухай интернет сооһоо дуулаад, эльгээжэ туршая гэжэ хэлсэжэ, Буянто өөрөө монтаж хээ, англи хэлэн дээрэ бэшээ. Англи хэлэн дээрэ торолтогүй хөөрэлдэдэг, бэшэдэг байһандаа, хүшэр бэшэ байгаа. Бидэ гэртэхин энэ тэрэ асуудалнуудтань туһалжа, дэмжэжэ үгөө юм аабзабди. Теэд гэнтэ Гүрэнэй Дүүмэһээ амжалта туйлаат, морилон ерэгты гэхэдэнь, ехэ хүлгөөтэй байгаа. Буянто анха түрүүшынхиеэ агаарай онгосоор ниидээ, Москва хототой танилсаа, Гүрэнэй Дүүмэ гээшые хоёр нюдөөрөө хараад байхадаа, ехэ һонин байгаа. Буряад оромнай ямар үзэсхэлэнтэ нютаг гээшэб даа! Аймаг, нютаг бүхэндэ байгаалинь илгаатай, гайхамаар. Буянто Юнармида ябадаг, би тэндэнь багшалдагби. Халдабарита ковидай сагта онлайн конкурснуудта хабаададаг байгаабди. Хүбүүмнай иимэ түхэлэй конкурснуудаар ехэ һонирходог. Буянто Хориин Дарма Жанаевай нэрэмжэтэ дунда һургуулиин 10-дахи анги мүнөө дүүргэбэ. Багаһаа ехэ һонюуша, аяншалха дуратай, шэнэ юумэндэ татасатай. Москва урмашуулгын баярта ошоходомнай туһа хүргэһэн бүхы зондо баяраа мэдүүлхэ байнабди”, – гээд, абань, хажуугаарнь багшань Батор Цырендондокович хубаалдана бэлэй. 

“Урмашуулгын баяр ёһолол эмхидхэлэй талаар ехэ дээдын хэмжээндэ үнгэрөө, олон тоото депутадууд, Москвагай дээдэ һургуулинуудай профессорнүүд, багшанар, ноёд һайд суглараа. Дүүмын бага танхим соо сүлөө һуури үгы байгаа. Жюриин гэшүүдэй хэлэһээр, Буянтын ажал түрүүшын һуурида гарамаар байгаа ха. Олон ажалнууд эльгээгдээ, 20 жюри бултыень хаража үрдеэ”, - гээд, Батор Цырендондокович нэмэжэ хэлэнэ һэн.

 

Конкурсдо хабаадагшад сооһоо эгээн эдирхэниинь - Волгоградай можын Иван Сорокин арай гурбатайхан, харин эгээн үндэр наһатай хабаадагша гээд, Хитадай уран зурааша Вонг Хао тодороо. Тус конкурсын дүрбэн жэлэй турша соо үнгэргэгдэжэ байгаа сагта хамта дээрээ 3 847 ажал дэлхэйн 43 гүрэнһөө болон Россиин 85 можо хизаарһаа ерээ. Хабаадагшадай ажалнууд интернет соо бэдэржэ олохоор.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: Дмитрий Киселёвой гэрэл зурагууд