Ниигэм 30 may 2022 676

Модошо дархашуул ураяа буляалдахань

«Алтан сэргэ» гэhэн модошо дархашуулай дунда мүрысөө Сэлэнгын аймагай захиргаан зохёон эмхидхэжэ байна. Тэрэнь июниин 10-hаа эхилхэ юм.


© фото: VK


Мүрысөөнэй гол зорилгонь «Гэсэрэй Баатарнуудай 33 сэргэ» гэhэн архитектурын согсолбориин газар hайжаруулга, уран дархашуулай мэргэжэл шадабарииень хүгжөөлгэ  юм.

Модоор урлагшад, hиилэгшэд, модон дархашуул тус мүрысөөндэ хабаадаха аргатай.  
 
Конкурсын илагша мүнгэн шангаар, Гэсэрэй хүрэл барималаар, дипломоор шагнагдана. 

Буряадай аймагуудай болон бэшэ регионуудай уран гартан хабаадаха аргатай.

Автор: Бато-Жаргал Логинов

Фото: VK