Ниигэм 30 may 2022 418

​Яруунын аймагай Нарһата һууринда 450 үхибүүдэй һураха һургуулиин барилга эхилбэ

«Озёрное» гэһэн уула уурхайн компаниин хабаадалгатайгаар Яруунын аймагай Нарһатын юрэнхы болбосоролой 1-дэхи һургуулиин барилга хэгдэжэ эхилбэ. 450 хүүгэдэй һурахаар түсэблэгдэһэн энэ һургуули 2023 оной сентябриин 1-дэ нээгдэхээр хараалагдана.

Тус һургуули бариха хэрэгтэ «Озёрное» компани 2020 онһоо хойшо хабаадана. Тиихэдэ барилгын түсэлэй тоосоото дансануудые зохёолгодо 4 сая түхэриг һомолһон юм. Энэл ушарынь «Хүдөө һуурин дэбисхэр үргэлжэдэнь хүгжөөлгэ» гэһэн гүрэнэй программын түсэлнүүдэй мүрысөөндэ илалта туйлаха арга боломжо олгоо бшуу. 2022 ондо «Озёрное» компани һургуули барилгада 55 сая тухай түхэриг шэглүүлхэ юм ха.    

Шэнэ һургуули 6,5 мянган дүрбэлжэн метр талмайтай байха. Хэшээлэй таһалгануудһаа гадна, суглаанай ба тамирай танхимууд, 225 хүнэй эдеэ хоол бариха газар, номой сан түхеэрэгдэхээр түсэблэгдэнхэй. Мүн һургуулиин дэргэдэхи талмай болосон түхэлтэй болгогдохо.