Ниигэм 31 may 2022 413

Шииг нойто ехэтэй уларил тогтохо

Буряад орон руу урда зүгһөө циклон ерэжэ ябана.

© фото: pixabay.com

Тиимэһээ энэ долоон хоногто уларил тогтууригүй байхаар хүлеэгдэнэ. Ааяма халуун байтараа, гэнтэ аадарлаха, ехээр һалхилха. Энээн тухай Буряадай гидрометео-түбэй мэргэжэлтэд мэдээсэбэ.

Уласаймнай урда аймагуудаар эдэ үдэрнүүдтэ 23-һаа 29 градус хүрэтэр халуун болохо, харин хойто захын нютагуудаар 13-һаа 19 градус хүрэтэр дулаан байха. Зарим газараар саг зуурын бороо орохо. Зүгөөр июниин 2-һоо 4 болотор үнөөхи урда зүгэй циклоной нүлөө доро Буряад орондомнай шииг нойто ехэтэй уларил тогтохо, зарим тээгүүр ехээр аадарлаха, хүсэтэйгөөр һалхилха.

Фото: pixabay.com