Ниигэм 1 jun 2022 451

Нэмэлтэнүүд

Оросой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай зарлигаар байгша оной июниин 1-һээ  гүрэнэй мүнгэн тэдхэмжэ 10 хубяар дээшэлүүлэгдэбэ.

© фото: Интернедһээ гэрэл зураг

Эрэмдэг бэетэй, тэдхэгшэеэ алдаһан болоод наһанай амаралтада гараһан аад, ажал хэдэггүй зоной пенси дунда зэргээр 1760 түхэригөөр нэмэбэ. Пенсионно жаса шэнээр тоологдоһон тэдхэмжэ  июниин 3-һаа тараажа эхилхэ юм. Гэхэтэй хамта июниин 1-һээ ажаһуудалай тон бага  хэмжээн (прожиточный минимум) 10 хубяар нэмэгдэбэ, харин ажал хэжэ байһан зоной салин мүн лэ 10 хубяар дээшэлүүлэгдээ. Тодорхойлбол, салинай тон бага хэмжээн (минимальный размер оплаты труда) мүнөөдэрэй байдалаар 15 279 түхэригтэ хүрэбэ.  Тиихэдэ тэдхэгшэеэ алдаһан хүүгэдэй пенси 18 наһатай болоходонь түлэгдэхэеэ болидог һаа, мүнөө ямаршье саарһа дансагүйгөөр сентябриин 1 болотор утадхагдаха. Энэ болзорой удаа  дээдэ болон мэргэжэлтэ  дунда һургуулинуудта ороһон    эрхэтэд  гүрэнэй тэдхэмжэ абажал байха юм.

Автор: Янжима ДАРМАЕВА

Фото: Интернедһээ гэрэл зураг