Ниигэм 2 jun 2022 475

«Үлгы минии-Хоримни»

Эгээл иимэ гаршаг доро Бато-Жаргал Баяртуевай гэрэл зурагуудай үзэсхэлэн эдэ үдэрнүүдтэ үнгэржэ байна. Хориин аймагай байгуулагдаһаар 100 жэлэй ойн баярта тэрэнь зорюулагдана.

Апрель һарада Хоридо тус үзэсхэлэн дэлгээгдэһэн байгаа. Тиихэдэ Светлана Дашидоржиева Бато-Жаргал Цыренжаповичта утаһаар хонходожо,  дурадхал оруулһан юм. Тиигэжэ Хориин үзэсхэлэнтэ байгаали, Анаа дасан болон мүнөөдэрэй түүхэ байгуулһан нюурнуудай 30-аад гэрэл зурагууд шэлэгдэжэ, нютагаархидай үзэмжэдэ табигдаа. Тэрэ  үзэсхэлэн үргэлжэлэлтэй байжа, Буряадай Хүдөө ажахын академидэ, Буддын шажанай ехэ һургуулида, Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулида дэлгээгдэжэ, харагшадай һайшаалда хүртэбэ.  Хориин нютагаархидай эблэлэй, Бато-Жаргал Баяртуевай  үетэн нүхэдэй туһаламжаар энэ үзэсхэлэн үнгэрөө. 

СССР-эй Сэдхүүлшэдэй холбооной гэшүүн Бато-Жаргал Баяртуев бүри һургуулиин ябахаһаа гэрэл зурагуудые буулгажа эхилһэн. Тиигэжэ бүхы наһаараа фотоаппарадһаа хахасаагүй юм. “Буряад үнэн” сониндошье гэрэл зурагуудынь үргэлжэ хэблэгдэдэг байгаа. Соёлой болон тамирай ехэ-ехэ хэмжээнүүдһээ дээдын шанарай гэрэл зурагуудынь олондо эрилтэтэй байгаа.  

Автор: Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА

Фото: Светлана Батуева-Шойнжоновагай гэрэл зүурагууд