Ниигэм 8 jun 2022 350

Шэнэ унаанууд

Улаан-Үдын түргэн туһаламжын эмнэлгын станцида 10 шэнэ автомашина дамжуулагдаба.

Энэ эмнэлгын тусхай унаанууд Буряад Уласай һанһаа гаргашалагдаһан мүнгэнэй ашаар абтагдаба. Июниин 6-да Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов шэнэ авто-унаануудай түлхюурнүүдые барюулба. 

Жэлэй эхиндэ Алексей Цыденов Улаан-Үдын түргэн туһаламжын эмнэлгын станцида хүрэжэ, ажалшадаарнь уулзаһан юм. Тэрэ уулзалгын үедэ жолоошод автомашинанууднай хуушараа, шэнэ унаануудые худалдажа абаха хэрэгтэй гэжэ мэдүүлһэн байна. Уулзалгын һүүлээр 10 шэнэ автомашина худалдан абаха тухай шиидхэбэри абтаһан байгаа. Бүхыдөө энэ хэрэгтэ 455 сая түхэриг шэглүүлэгдэбэ.

-Байд гээд лэ түргэн туһаламжын автомашинануудые шэнэлжэ байдагбди. «Элүүрые хамгаалга» гэһэн Үндэһэн түсэлэй аргаар олон унаанууд абтана. Тусхай автомашинанууд тон хэрэгтэй даа. Эмшэд, жолоошод һайн шанартай автомашинаар арад зондоо түргэн туһаламжа үзүүлжэ байха болоно, - гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов хэлэбэ.

Һүүлэй 5 жэлэй туршада Буряад Уласай эмнэлгын түргэн туһаламжын эмхинүүдтэ 112 шэнэ автомашина дамжуулагдаа.

Автор: Булат БАДМАЕВ