Ниигэм 9 jun 2022 500

Байгал далай дээрэ Лусууд тахигдахань

Июниин 12-то Кабанскын аймагай Шэнэ Энхэлэг һууринда Байгалай дасанай ламанар уншалга үнгэргэхөөр түсэблэнхэй.

© фото: Байгалай дасан

Байгал далайн 8 Лусууд хаанда үргэл мүргэлэй хэгдэхэ үеэр һүзэгшэд улаагша үнеэнэй гү, али сагаан ямаанай һүөөр, алим жэмэсээр, амтан эдеэгээр сан сэржэм үргэхэ аргатай.     

Лусууд – уһанай эзэд. Санскрит хэлэн дээрэ тэдэниие «Наг» гэжэ нэрлэдэг. Домогой ёһоор, 8 Лусууд хаан бии юм. Тэдэнэр нуур далайнуудай, гол мүрэнүүдэй гүндэ амидарбашье, ехэ һонор, хамаг юумэ хуу дуулажа, мэдэжэ байдаг юм ха.   

- Бидэ уһагүйгөөр байжа шадахагүймнай мэдээжэ. Юртэмсэ дэлхэйе бүридүүлдэг 5 шухала бодосой нэгэн уһан болоно ха юм. Тиимэһээ Буддын шажантан Лусад тахиха гээшые шухала удха шанартай гэжэ тоолодог. Хүнүүд уһанай эзэдые хүндэлбэл, өөрынгөөшье бэе махабадта гамтайгаар хандана гэжэ ойлгожо болоно. Үнэн дээрээ 8 Лусад хаан гомдобол, үбшэн тахал, байгаалиин гай тодхор ушаруулха шадалтай бшуу, - гэжэ Байгалай дасанай ламанар тэмдэглэнэ.         

Уһа руу шуһа, архи оруулхагүй, мүн нёлбожо, хог нобшо хаяжа, газаалжа болохогүй. Гадна гол мүрэнэй эрьеэр ургаһан модо отолхые сээрлэхэ тухай ламанар һануулна.        

Фото: Байгалай дасан