Ниигэм 9 jun 2022 315

​Амаралгын талмайнууд зохёогдоно

Бэшүүрэй аймагта энэ жэл 11 талмайе болбосон түхэлтэй болгохонь. Мүнөө сагта Бэшүүр, Бага Хунали, Дунда-Киреть нютагуудта ажалнууд эхилээ. Шэлэгдэһэн талмайнуудта газарынь  жэгдэлхэ юм. Тиихэдэ   бэе тамирай хэрэгсэлнүүд абтагдаха, зайн гал татагдажа, гэрэл оруулагдаха, модохонууд таригдаха.  “Бүхыдөө Бэшүүрэй аймагта «1000 двор» гэһэн түсэлэй  ашаар 11 талмай шэмэглэгдэхэ. Дунда-Киреть нютагта зайн гал татагдаад,  гэрэл оруулагдаа”, - гэжэ аймагай засаг дарга Василий Смолин хэлээ. Багахан паркнуудай нээлгэн энэ намар хүлеэгдэнэ. Федеральна һанһаа ганса Бэшүүрэй аймаг руу 26 сая түхэриг шэглүүлэгдэнэ.

Улаан-Үдын хажууда оршодог Ивалгын аймаг «1000 двор» гэһэн программаар ажалаа эхилээ. 2022 оной дүүрэтэр нютаг бүхэндэ хүн зоной сүлөө сагаа үнгэргэхэ гоёхон талмайнууд хэгдэхэ юм. Тэндэнь һуужа амарха һандалинууд, залуушуулай, наһатай зоной бэе махабадаа һайжаруулха талаар тамирай тренажёрнууд тодхогдохо байна.

Загарайн аймагта 19 талмай түхеэрэгдэхэ. Тэрэ хэрэгтэнь 66 сая 700 мянган түхэриг үгтэнэ. Тус аймагай нютаг бүхэндэ талмайнууд бии болохо ёһотой. Хурамхаанай аймагта 20 сая түхэригэй амаралгын  талмайнуудые  тодхохо. Воркаут, жаахан үхибүүдэй наадаха талмайнууд, наһатай зоной амарха аалин, шууяагүй талмайнууд зохёогдохо гээд, Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан дуулгаа.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ