Ниигэм 9 jun 2022 449

Үхибүүдтэ хэрэгтэй бэлэг

Түрэл һургуулияа эрьен ерэжэ, багшанараа золгон, багашуулые анхаран ябаха заншал Мухар-Шэбэрэй Хошуун-Үзүүрэй һургуулида үнинэй тогтонижонхой. Энэ һайхан заншалайнгаа ёһоор, һургуули түгэсхэгшэ 11-дэхи үе зон июниин 1-дэ үнэтэ бэлэгүүдээр үхибүүдые баярлуулба.

45 жэлэй саана Хошуун-Үзүүрэй һургуули дүүргэгшэд, тэдэнэй тоодо гүрэнэй болон олониитын ехэ ажал ябуулагша Бато Цырендондокович, Мухар-Шэбэрэй Һунгамалнуудай зүблэлые ударидагша Баир Дашиевич, Зэбзэма Жамсаевна, Цырегма Цыбиковна, Дынсема Алексеевна, Зоя Бадмажаповна болон бусад һургуулиингаа үе сагые дулаанаар дурсан, түрүүшынгээ багшанарые нэрлэнэ - Цыпилма Базаровна Цыбикова, Валентина Цыбиковна Самбуева, Мария Чимитовна Раднаева, Тамара Михайловна Секретарева.

"Һургуулимнай ехэ гоёор угтаа. Үхибүүдые хамгаалгын үдэр тудажа, бүхы һурагшад ерээ", - гээд, Зэбзэма Жамсаевна урмашана. 38 жэлэй туршада (һүүлшын жэлдэ наһанайнгаа амаралтада гараа) түрэл һургуулидаа багшалһан хадаа ямар номууд ехэ дуталданаб гэжэ мэдэхэ һэн тула, эгээл тэдэнииень хүсэлдүүлэе гээд, үетэн нүхэдтөө тэрэ дурадхаһан байна. Тиигэжэ һургуулиин номой санда ори ганса хэһэгээр бии гү, али бүри үгы номуудые үхибүүдтэ бэлэглээ. Ород литературын алтан жасаһаа Александр Пушкинай "Евгений Онегин", Михаил Булгаковай "Мастер и Маргарита", Островскиин "Гроза"...", - гээд, хүндэтэ багша тооложо мэдэнэ.Тиигээд иигэжэ нэмэнэ:- Ханын часы гү, али зураг бэлэглэбэл, юрэ үлгөөтэй байхал даа. Харин номууд үхибүүдтэ үлүү хэрэгтэй.

Эдэ номуудаа үхибүүн бүхэнэй гарта барюулаа. Зариманиинь гэр бүлын номой санһаашье абтагдаһан байна. Жэшээлхэдэ, Бато Семёнов Ким Базарсадаев, Борис Будаев тухай номуудые суута зоной гар табилгатайгаар хадагалаад байһанаа, нютагайнгаа үхибүүдтэ бэлэглэбэ.

Һургуулияа эрьен ерэгшэд үхибүүдтэй уулзахадаа, хэд гээшэбибди, юундэ ерээбибди гэжэ хөөрэжэ үгөө. Зунай амаралтын үедэ номуудаа уншыт гэжэ уряалаа.

Үшөө тиихэдэ һургуулиин музейнүүдтэ ороо. Дайшалхы солын музейдэ һаяхана Украинада баатарай үхэлөөр унаһан Сандан Яндановта зорюулһан буланда баглаа сэсэг табяа. Гунга Чимитовэй болон Цырендондок Семёновой музейдэ ороо.

Бэрхэ багшанараараа холо саагуур суутай Хошуун-Үзүүрэй һургуулиин байшан шэнэлэгдэхээр болонхой. Тиигэхын тулада тусхай түсэбтэ оронхой гээд, һургуулиин захиралай уялгануудые гүйсэдхэгшэ Ирина Ринчинова мэдээсэбэ. Байгша ондо ори ганса басаган тус һургуули түгэсхэнэ. Дүрбэн үхибүүн 9-дэхи анги дүүргэнэ.

Һургуулияа эрьен ерэгшэд Ленин багшада болон Агуу дайнда алдалан унагшадта зорюулһан хүшөөнүүдтэ хүндэеэ мэдүүлэн, Түгнын түб дасан болон нютагай субарга хүрэһэн, Вандан амбайтай уулзаһан байна.

1977 ондо Хошуун -Үзүүрэй һургуули түгэсхэгшэдэй дунда ажалай бүхы һалбарида амжалта түгэс хүдэлэгшэд олон юм. Эмнэлгын эрдэмэй доктор, багшын ажалай кандидат, полковник болон бусад жэшээ абамаар үндэр туйлалтануудтай зон бии.

Автор: Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА

Фото: Сарюуна Эрдынеевагай дурадхаһан гэрэл зурагууд