Ниигэм 14 jun 2022 405

Буряад ороной фермер тэмээн шубуудые тэжээнэ

Ажахыгаа үргэдхэхын тула тэрэ 10 сая түхэригэй грант шүүгээ.

© фото: Буряад Уласай хүдөө ажахын яаманай гэрэл зураг

Оросой Хүдөө ажахын яаманай зарлаһан «Агро-аяншалга» гэһэн грантнуудай конкурсын дүнгүүд соносхогдобо. Тиигэжэ түгэсхэлэй шатада гараһан 85 түсэлэй дундаһаа эгээл эрхим арбанайнь тоодо Буряад Уласай түлөөлэгшэ Туяна Бороевагай «Алтан» гэһэн фермэ оролсобо.  

Туяна Бороевагай ажахы Ивалгын аймагай дэбисхэр дээрэ Байдалта гэһэн газарта түбхинэнхэй. Ивалгын дасанһаа холо бэшэхэнэ оршодог тус фермэдэ шубуудһаа гадна, мяха-һүнэй үүлтэрэй эбэртэ бодо мал, гахай, адуун үсхэбэрилэгдэдэг юм.   

Гэхэ зуура тус ажахын шухала онсо шэнжэнь гэхэдэ, хоморой шубуудые үсхэбэрилгэ юм. Тэдэ тэмээн шубуу (страус), тугас (павлин), тоти (попугай) ба хун шубуудые тэжээнэ.  

Туяна Бороева тус ажахы эрхилэһэйнгээ ашаар буряад арадайнгаа ёһо заншал дэлгэрүүлхэ хүсэлтэй. Тиигэжэ бүхы байра байдалынь, гэр доторхи эд барааниинь, аяга амһарта хүрэтэрөө буряад маягтай байха. Гадна фермынгээ дэбисхэр дээрэ Чингис хаанда зорюулагдаһан һэеы гэр-музей барихаар хараална.   

- Холо ойроһоо буужа ерэһэн айлшад бидэнтэй хамта адуу малыемнай ажаллалсаха аргатай байха. Энэ хадаа аяншалгын һалбарида үзэгдэжэ байһан шэнэ һэбшээн гэхэдэ болоно. Иигэжэ хүдөө ажахыгаашье һэргээхэ арга боломжотой болоно ха юмбибди, хүдөө нютагта ашаг үрэтэйгөөр, мүн һонирхолтойгоор ажаһуужа болохо гэжэ харуулха гээшэ мүнөө сагта шухала болоод байна, - гэжэ Туяна Бороева хөөрэнэ.

Хүдөө ажахын яаманай шугамаар «Агростартап», «Гэр бүлын фермэ» гэһэн грантнуудай мүрысөөнүүд эмхидхэгдэжэ, эрхимлэһэн ажахынуудынь тодорхой туһаламжада хүртэдэг юм. Гадна 2022 онһоо агро-аяншалга хүжөөлгэдэ зорюулагдаһан гүрэнэй дэмжэлгын шэнэ арга хараалагдаба ха юм.

Фото: Буряад Уласай хүдөө ажахын яаманай гэрэл зураг