Ниигэм 16 jun 2022 394

Алдарта хүбүүнэйнгээ нэрэ мартангүй...

Эрдэмтэн, конструктор, техническэ эрдэмэй доктор, эрдэм шэнжэлэлгын ба техникын талаар СССР-эй Гүрэнэй шангай лауреат, Оросой Холбоото Уласай  эрдэм ухаанай габьяата хүдэлмэрилэгшэ,  генерал-майор Або Шаракшанайн түрэһөөр зуун  жэлэй ойн баярта зорюулагдаһан хэмжээ ябуулга олоной һонирхол татаба. Түрэһэн Алайр нютагтань суута хүбүүндээ зорюулжа,  хүшөө нээбэ.

Алайр тосхоной Алдар солын аллейдэ  засагай түлөөлэгшэд, нютагай  ажаhуугшад, эрдэмтэнэй түрэлхид, айлшад суглараа. Хэмжээ ябуулгада 39995-дахи частиин сэрэгшэд хабаадаа. Москваhаа Або Шаракшанайн Сергей хүбүүн аша дүшэтэйнь ерэжэ, хүшөө нээхэ хүндэтэ эрхэдэ хүртэһэн байха юм. Хэмжээ ябуулга  Алайрай дунда hургуулида үргэлжэлжэ, тэндэ дурасхаалай үдэшэ үнгэргэгдэбэ. Эндэ  Або Шаракшанайда зорюулагдаһан үзэсхэлэн дэлгээгдээ.

 Бюст бүтээлгын хүдэлмэри үнгэрэгшэ жэл  эхилһэн юм. Түсэлэй  автор- Руслан Галиханов.  

Сильвия Алхансаева

Фото: И. Аюшиновагай гэрэл зураг