Ниигэм 24 jun 2022 624

Санагын дасанай дэргэдэ бүтээгдэһэн Арьяа Баала бурханай хүшөөгэй рамнайда бэлдэлгэ түлэг дундаа ябажа байна

Тус хүшөө Буряад ороной нангин шүтөөнэй ба аяншалгын газарнуудай нэгэн болохонь дамжаггүй.

© фото: Оросой Буддын шажантанай заншалта Сангха

Үдэр ерэхэ бүри Арьяа Баала бурханай хүшөө мүлирүүлэгдэжэ, улам һүртэй һүрөөтэй болгогдожол байна. Тэрэнэй рамнай июлиин 13-да болохоор тогтоогдонхой. Холо ойроһоо ерэһэн һүзэгшэд өөрынгөө майхангуудые абаад ерэжэ, Санагын дасанай хорёо соо тэдэнээ татаха аргатай.  

Мүн нютагай айлнуудаар хубааржа хонохо арга боломжо бии. Тиимэһээ унтари, эдеэ хоол ба бусад хэрэгтэй юумэнүүдээ абаад ерэгты, - гэжэ эмхидхэгшэд һэргылнэ.  

Захааминай аймаг 2022 ондо ойн баяраа тэмдэглэнэ, мүн энэ жэл аймагай хэмжээндэ Арьяа Баала бурханай жэл гэжэ соносхогдонхой. Энээн тухай шиидхэбэри Аймагай һунгамалнуудай зүблэл абаһан юм. «Нэгэдэл» гэһэн буян үйлэдэлгын жасын түрүүлэгшэ Солбон Будаевай хэлэһээр, аймаг дотор шажанай-гэгээрүүлгын аяншалгын хүреэлэн байгуулха ажал ябуулга үргэлжэлһөөр.  

Санага нютагта баригдажа байһан «Арьяа Баала» гэһэн шажанай ба гэгээрүүлгын аяншалгын хүреэлэн болбосон түхэлтэй болгохо ажалнууд түгэсхэлдөө хүрөө. Арьяа Баала бурханай хүшөө хүрэтэр 2000 метрэй ябаган зам табигдажа, һандалинууд, хог нобшо хаяха хайрсагууд тодхогдоо.  

Энэ зам зубшаад татагдаһан аргамжада эрхиин тоогоор 108 модон монсогууд углагданхай. Тэдэнь дасанай дэргэдэхи дарханай гэртэ бүтээгдэһэн байна. Иигэжэ хүшөө тээшэ ошохо замдаа зон «эрхи» татажа, эхэ зургаан зүйл хамаг амитанай түлөө маани уншажа ябаха аргатай болоно бшуу.      

Энэ зам дээрэ һарабшатай дүрбэн гэрхэнүүд баригданхай. Нэгэдэхи хүрэтэрынь эрэмдэг бэетэй зоншье ошохо аргатай байха. Хоёрдохинь шэл шэнги һаруул һарабшатай - тэндэһээ огторгой өөдэ шэртэхэдэ таатай. Гурбадахинь - мааниин гэр. Үшөө нэгэниинь нуурай хажууда түхеэрэгдэнхэй, дулаанай үедэ эрьедэнь хун шубууд буудаг юм.   

«Арьяа Баала» гэһэн шажанай-гэгээрүүлгын аяншалгын хүреэлэн Санага нютагта 2018 онһоо баригдана. Энэ хэрэгтэ уласай мүнгэн санһаа грантын гуримаар 4 сая түхэриг һомологдоһон байна. Гадна 500 мянган түхэриг аймагһаа, үшөө 500 мянган түхэриг буян үйлэдэлгын жасаһаа шэглүүлэгдэһэн юм.   

Мүн баһа 6 сая гаран түхэриг арад зон нигүүлэсхы сэдьхэлэй арга хэмжээнүүдэй үедэ хандиблаһан байна.  

Фото: Оросой Буддын шажантанай заншалта Сангха