Ниигэм 24 jun 2022 1028

Александр Шолохов Хамба лама Дамба Аюшеевые бараалхаба

Совет үеын суута уран зохёолшоной аша хүбүүн Алас Дурнын музейнүүдэй Байгалай шуулганда хабаадаха гэжэ Буряад орон руу ерэһэн аад, Ивалгын дасан хүрөө.  

© фото: Оросой Буддын шажантанай заншалта Сангха

Хамба лама айлшаниие хүндэтэйдэ хүлеэн абаха үедөө заншалта ёһоороо шог зугаашье табяа. Мүн Александр Михайловичай хүгшэн аба, агууехэ совет уран зохёолшо Михаил Шолоховой номуудые уншаха дуратай байһан тухайгаа мэдүүлээ.    

Харин Александр Шолохов хадаа Музейнүүдэй уласхоорондын зүблэлэй Оросой үндэһэтэнэй хорооной юрэнхылэгшэ, гүрэнэй ба олониитын ажал ябуулагша, VII зарлалай Гүрэнэй Дүүмын һунгамал юм. 2012 онһоо мүнөө болотор Оросой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын дэргэдэхи Зүблэлдэ хүдэлнэ.

Оросой буддын шажантанай тэргүүн ламые бараалхаха гэжэ Буряад орон руу  үндэр айлшад саг үргэлжэ ябажа байдаг гэжэ тэмдэглэе.

Фото: Оросой Буддын шажантанай заншалта Сангха