Ниигэм 29 jun 2022 511

Сурхарбаанай сууряан

Буряадай ниислэлдэ уласай «Наадан-Сурхарбаан» үргэн дэлисэтэйгээр үндэр  хэмжээндэ эмхидхэгдэбэ. Хоёр жэлэй  хугасаада болоогүй найр наадаяа буряад арад зон һанашоод байгаа гэхэдэ, алдуу болохогүй. Ганса түбэй стадион дээрэ 10 гаран мянган хүн (ошоһон ерэһэн айлшадые тоолохо болоо һаа – авт.) суглараа гээд хэлэлтэй.

© фото: Анна Огородник

Июниин 25-ай үдэр үглөөнэй 9 сагһаа түбэй стадион дээрэ мүрысөөнүүд эхиеэ абаа. Тамирай 7 зүйлөөр  мянга гаран тамиршад тэмсэһэн байна. Найр наадан сугларагшадые һайхан хүгжэмөөр угтан абаа. 30 гаран худалдаа наймаанай газар нээгдэжэ, эд бараан, хубсаһа хунар, гарай бэлэгүүд, эдеэ хоол элбэгээр дэлгэгдээ.

Холо ойрын нютаг нугануудай зүжэгшэд хонгёо дуунуудаараа, нюдэ баярлуулма хатараараа хүн зониие баярлуулаа.

Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов, Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов амаршалгын һайхан үгэнүүдые стадионой баруун талын трибунаар багтахыса сугларһан хүн зондо дамжуулаа. “Наадан-Сурхарбааниие” буряад угсаатанай эгээл дуратай һайндэр гэжэ нэгэ дуугаар тэдэ тэмдэглээ.

Мүрысөөндэ шалгарһан тамиршадта “Абарга” гэһэн хүндэтэ нэрэ зэргэ олгогдожо, хүн бүхэниинь 60 мянган түхэригөөр, Хүндэлэлэй грамотаар, тусхай дүрсэтэй статуэткээр шагнагдаа. Баян Жимбеев (бүхэ барилдаан), Виктор Ринчинов (һур харбалга), Олег Санжиев (мори урилдаан), Хэшэгтэ Раднаев (һээр шаалган), Дарима Энэбэшиева (шагай наадан), Сэнгдоржо Дондуков (шатар), Сергей Любимский (гиир үргэлгэ) гэгшэд 2022 оной “Наадан-Сурхарбаанай” абарганууд боложо тодороо.

Спортын талмайнуудта шалгарһан баатарнуудые Буряадай түрүү артистнар амаршалжа, гоё гэгшын тоглолто дэлгээ.  Сугларагшад альгаа хайрлангүй, соёлойнгоо ододые угтан абаа.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Анна Огородник