Ниигэм 7 jul 2022 479

70 мянган мэргэжэлтэдые бэлдээ

Зүүн Сибириин гүрэнэй  технологи ба хүтэлбэриин ехэ һургуулиин 60 жэлэй ойдо зорюулагдаһан баярай суглаан Буряадай Оперо болон баледэй театр соо үнгэрөө. Буряадай ба Монголой эрдэмэй олониитэ ехэ һургуулиин ветерануудые, эрдэмтэ багшанарые, оюутадые болон эндэ һурахаяа ерэгшэдые амаршалаа.

© фото: gazeta-n1.ru

Ойн баярай гүрэнэй шагналнуудые Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Вячеслав Цыбикжапов барюулаа.

«Будаадын соёлдо 60 жэл гээшэмнай ажабайдалай нэгэ ехэ дүхэриг – рабжуун тэмдэглэдэг. Энэ болбол болбосорол түгэс наһан гээшэ. Таанадай эршэтэ ажалай,  таанадай туйлаһан амжалтануудай түлөө ехэ баярые хүргэнэб. Үнгэрһэн энэ хугасаа соо ехэ һургуули өөрынгөө арга шадалые дүүрэн харуулаа, хүн зондо хэрэгтэйгээ гэршэлээ. Тиигээд мүнөөдэр танай ехэ һургуули манай үйлэдбэринүүдэй, технологинуудай ба инновационно хэрэгэй мэргэжэлтэдые бэлдэхэ гол гуламтабди гэжэ омогорхохо дүүрэн эрхэтэйт», - гэжэ Буряадай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Вячеслав Цыбикжапов ойн баяраа тэмдэглэгшэдтэ хандаа.

1962 ондо Буряадай хүдөө ажахын дээдэ һургуулиин технологическа ба барилгын факультедүүдэй үндэһэн дээрэ байгуулагдажа, "Зүүн Сибириин технологическа дээдэ һургуули" гэжэ нэрлэгдэһэн юм. Мүнөөдэр ВСГУТУ олон һалбаритай дээдэ болбосоролой-эрдэмэй-инновационно комплекс болонхой.

«Мүнөөдэр бидэ Буряадай түрүүшын ехэ һургуулиин ойн баяр тэмдэглэжэ байнабди. 1994 он ВУЗ-ай хүгжэлтэдэ гол шатань болоо – дээдэ һургуули Зүүн Сибириин гүрэнэй технологическа ехэ һургуули болгогдоо, - гэжэ ВСГУТУ-гай ректор, техническэ эрдэмэй доктор, профессор Игорь Сизов тэмдэглээ.

Энэ ехэ һургуулида 110 шэглэлээр мэргэжэлтэдые бэлдэнэ, тэрэ тоодо дээдэ һургуулиин 16 шэглэлээр. Эндэ 500 гаран багшанар хүдэлнэ, тэдэнэй 70 гараниинь - эрдэмэй докторнууд, профессорнүүд болон 400 шахуу багшанар – дид-докторнууд, доцентнүүд юм. Үнгэрһэн жаран жэлэй хугасаада һургуули элдэбын һалбаринуудта 70 мянган мэргэжэлтэдые бэлдээ.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ буряадшалаа

Фото: gazeta-n1.ru