Ниигэм 14 jul 2022 398

​Оролдоһонойнгоо түлөө

Юрэнхы һуралсалай 243 һурагшад ба гүрэнэй болбосоролой эмхинүүдэй 29 һурагшад «Һуралсалдаа онсо амжалтануудые туйлаһанай түлөө» медальнуудые абаа.

- Медаль – энэмнай нэгэ дахин ойлгомторгүй болошоо бэшэ, нэгэ заа хүшэнхэдөөд лэ, аза талаан тудашоо, медаль абажархёо бэшэ. Тиимэ бэшэл даа! Таанад олон жэлдэ нэтэрүүгээр оролдоот, һураат, хаа­наб даа, хэзээб даа өөртөө хорюул табижа – наадахаяа ошоогүйт, тэсэмгэйгээр һуужа, даабарияа дүүргээт. Таанадай мүнөөдэрэй ам­жалта – энэ манай республикын үглөөдэрэй бата бэхи байдал, хүгжэлтэ болоно, - гэжэ Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов медальнуудые ба­рюулгын баяр ёһололой үедэ хэлээ.

Медальнуудые абаһан 272 һургуули дүүргэгшэд – эдэ болбол дунда һургуулияа эрхим сэгнэлтэнүүдтэйгээр дүүргэжэ, ород хэлээр ба профильно математикаар 70 онооһоо бага бэшые абаһан гү, али базова математикые «табаар» тушааһан, мүн лэ шэлэһэн предмедүүдээрээ һайнаар ЕГЭ тушааһан һурагшад болоно.

Медалистнуудай дунда зуун оноо абаһашуул 14: 7 – уран зохёолоор, 3 – ород хэлээр, 1 – түүхээр, 1 – физикээр, 2 – ниигэмые шэнжэлэлгээр. Улаан-Үдэдэ мүнөө жэл бүхыдөө 23 һурагшад зуун оноо абаа. 1000 гаран һурагшад элдэб предмедүүдээр 80-һаа 100 оноо хүрэтэр абаа.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ